Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Zobacz wyniki naboru

 

Informacja z 26 września 2017 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, przedłuża nabór wniosków o dofinansowanie projektów ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-018/17 – Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

W związku ze zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców problemami, uniemożliwiającymi prawidłowe i terminowe złożenie wniosków o dofinansowanie, Instytucja Pośrednicząca RPO WP 2014-2020 podjęła decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków do dnia 11 października 2017 r. Podjęta przez Instytucję Pośredniczącą decyzja ma na celu maksymalnie efektywne wykorzystanie środków przewidzianych w ramach konkursu.

Jednocześnie, w związku z koniecznością dostosowania załącznika nr 4 Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 do Standardu minimum realizacji zasad równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS nastąpiła aktualizacja załącznika nr 4 Karty oceny formalno-merytorycznej w ogłoszonym w dniu 31.07.2017r. naborze RPPK.08.01.00-IP.01-18-018/17.

Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

Regulamin konkursu – wersja obowiązująca od dnia 26.09.2017 r. (docx, 347.54 KB)

Załącznik 4 Karta oceny formalno – merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 – wersja obowiązująca od dnia 26.09.2017 r. (doc, 290 KB)

 

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-018/17 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Termin, od którego można składać wnioski

31.08.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

27.09.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Adama Stanisława Naruszewicza 11
35-055 Rzeszów
(Kancelaria WUP)

jak również Oddziały Zamiejscowe WUP:

Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie
ul. Lewakowskiego 27B
38-400 Krosno

Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu
ul. Kościuszki 2
37-700 Przemyśl

Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 4a
39-400 Tarnobrzeg

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w:

 1. w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godz. 23:59 ostatniego dnia naboru oraz
 2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30 do ostatniego dnia naboru.

Zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 217) do doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy kpa. Termin dostarczenia wniosku o dofinansowanie projektu w wersji papierowej uznaje się za zachowany w przypadkach określonych w art. 57 § 5 kpa z wyłączeniem pkt 1 dotyczącego możliwości przesyłania dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej.

W szczególności termin uważa się za zachowany, jeżeli wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej został:

 • nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe tj. w placówce Poczty Polskiej S.A. do godziny 23:59 ostatniego dnia naboru. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego;
 • dostarczony osobiście lub przesyłką kurierską do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie lub Oddziałów Zamiejscowych WUP w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 ostatniego dnia naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się:

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 3. podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz działalności leczniczej,
 4. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Wsparcie dla usług mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego poprzez:
  1. tworzenie miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach, w tym miejsc krótkookresowego pobytu,
  2. sfinansowanie form pomocy w postaci mieszkania chronionego/wspomaganego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

95% wartości projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

20 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu – wersja obowiązująca od dnia 26.09.2017 r. (docx, 347.54 KB)

Regulamin konkursu- wersja archiwalna (docx, 357.59 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie (pdf, 437.2 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (zip, 3.83 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (uproszczone metody rozliczania wydatków) (zip, 3.84 MB)

Wzór Umowy o dofinansowanie projektu z udziałem środków PFRON w ramach RPO WP 2014-2020 (zip, 4.17 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela:

Wydział Integracji Społecznej EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11
tel. 17/ 743 28 23

oraz

Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11
tel. 17/ 743 28 23.

Do pobrania:

Regulamin konkursu – wersja obowiązująca od dnia 26.09.2017 r. (docx, 347.54 KB)

Regulamin konkursu - wersja archiwalna (doc, 357.59 KB)

Załączniki:

 1. Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 (pdf, 437.2 KB)
 2. Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 (pdf, 1.12 MB)
 3. Załącznik 3 Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 (doc, 99 KB)
 4. Załącznik 4 Karta oceny formalno – merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 – wersja obowiązująca od dnia 26.09.2017 r. (doc, 290 KB)
 5. Załącznik 5 Karta weryfikacji spełniania kryteriów negocjacyjnych projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 (doc, 96.5 KB)
 6. Załącznik 6 Wzór oświadczenia o niewprowadzeniu do wniosku zmian innych, niż wskazane przez IOK (doc, 87 KB)
 7. Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (zip, 3.83 MB)
 8. Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (uproszczone metody rozliczania wydatków) (zip, 3.84 MB)
 9. Załącznik 9 Wzór oświadczenia o zobowiązaniu/braku zobowiązania do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych (doc, 587 KB)
 10. Załącznik 10 Wzór oświadczenia o niekaralności beneficjenta (doc, 73.5 KB)
 11. Załącznik 11 Wzór oświadczenia o niekaralności partnera (doc, 73.5 KB)
 12. Załącznik 12 Katalog regionalnych stawek rynkowych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, opracowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (pdf, 429.54 KB)
 13. Załącznik 13 Wzór oświadczenia Wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT (doc, 91 KB)
 14. Załącznik 14 Wzór oświadczenia partnera o kwalifikowalności VAT (doc, 591.5 KB)
 15. Załącznik 15 Wzór oświadczenia o podpisaniu umowy o partnerstwie / porozumienia (doc, 98 KB)
 16. Załącznik 16 Wzór protestu (doc, 44.93 KB)
 17. Załącznik nr 17 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu z udziałem środków PFRON w ramach RPO WP 2014-2020 (zip, 4.17 MB)

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS