Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Zmiana Regulaminu i ogłoszenia o konkursie w ramach poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych - wymiana źródeł ciepła Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 konkurs nr RPPK.03.03.01-IZ.00-18-002/18

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Oś priorytetowa III Czysta energia
Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza
Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła

Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu

Wnioski przyjmowane będą od dnia 31 lipca 2018 r. do 27 września 2018 r.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się, w przypadku doręczenia osobistego lub przez posłańca, datę dostarczenia formy papierowej wniosku do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego (data stempla Sekretariatu Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego) lub w przypadku dostarczenia przez operatora pocztowego na adres: 35 – 010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 – datę stempla Kancelarii Ogólnej UMWP.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2019 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP https://gw.podkarpackie.pl.

Następnie wniosek wysłany elektroniczne należy wydrukować, podpisać, opieczętować i wraz z wymaganą dokumentacją złożyć osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów. Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

Na co i kto może składać wnioski?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Budowę, rozbudowę, przebudowę przyłączy ciepłowniczych do budynków, węzłów cieplnych oraz instalacji odbiorczych (wewnętrznych instalacji CO i CWU).
 2. Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie wymiany dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe), obejmujące:
  • demontaż i likwidację dotychczasowego źródła ciepła,
  • instalację kotła gazowego (również na gaz płynny LPG) lub kotła na biomasę klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa, lub zgazowującego,
  • niezbędną do prawidłowego zaopatrzenia lokalu/budynku w ciepło przebudowę, montaż wewnętrznych instalacji CO i CWU, instalacji gazowej.

Instalowane będą wyłącznie źródła ciepła o mocy do 500 kW. Konkurs dotyczy wyłącznie projektów realizowanych na rzecz właścicieli, użytkowników niskosprawnych źródeł energii (tzw. projekty „parasolowe”). W ramach konkursu Beneficjent przygotowuje, zleca i koordynuje wymianę kotłów i instalacji CO, CWU i gazowej, z których korzystać będą osoby/podmioty posiadające tytuł prawny do lokalu w budynku.

Kto może składać wnioski?

Do aplikowania o środki w konkursie uprawnione są wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia. Pozostałe podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w działaniu 3.3.1 tj.:

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 2. podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 3. jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną,
 4. przedsiębiorstwa (w tym przedsiębiorstwa ciepłownicze),
 5. organizacje pozarządowe,
 6. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
 7. porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera

mogą być partnerem ww. projektu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 3.3 Poprawa jakości powietrza poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załącznikach nr 7.2 i 8.1 do Regulaminu konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

wartość obowiązująca do 30 lipca 2018 -  37 300 000,00 PLN.

wartość obowiązująca od 31 lipca 2018 -  60 000 000,00 PLN.

Minimalna wartość projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP - nie dotyczy.

Maksymalna wartość projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP - nie dotyczy.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP – nie dotyczy.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP – nie dotyczy.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalna kwota dofinansowania przedstawiona została w zał. nr 8 do SZOOP.

W przypadku projektów partnerskich limit dofinansowania podlega sumowaniu (dla całego projektu bez obowiązku zachowania limitu dla danej gminy).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP:

 • Projekty nieobjęte pomocą publiczną - maks. 85% wydatków kwalifikowalnych projektu.
 • Projekty objęte pomocą publiczną (de minimis) - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych

Zgodnie z zapisami SZOOP:

 • Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 15%.
 • Projekty objęte pomocą publiczną (de minimis) - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Forma konkursu:

Konkurs ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.

Niezbędne dokumenty

Zakres dokumentacji do złożenia do ogłoszonego naboru określa

Regulamin konkursu obowiązujący od 31 lipca 2018 r. (PDF. 616.98 KB)

Regulamin konkursu obowiązujący do 30 lipca 2018. (PDF. 620.26 KB)

Integralną częścią Regulaminu konkursu są załączniki:

 

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF, 182.31 KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (PDF, 2.01 MB)
 3. Dokumenty dotyczące części środowiskowej:
  3.1 Instrukcja wypełniania Części środowiskowej wniosku o dofinansowanie, (PDF, 420.19 KB)
  3.2 Lista sprawdzająca OOŚ, (PDF, 617.41 KB)
  3.3 Informacje dotyczące ochrony gatunkowej w projektach o charakterze termomodernizacyjnym.
 4. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (ZIP, 1.23 MB)
 5. Instrukcja do opracowania studium wykonalności - Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza - projekty „parasolowe”.Instrukcja do opracowania studium wykonalności - Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza - projekty „parasolowe”. (PDF, 1.6 MB)
 6. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF, 561.84 KB)
 7. Dokumenty dotyczące weryfikacji warunków formalnych i oceny formalnej:
  7.1 Wzór listy sprawdzającej warunki formalne wniosku o dofinansowanie projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF, 283.16 KB)
  7.2 Kryteria formalne dla działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła. (PDF, 249.02 KB)
  7.3 Wzór listy sprawdzającej dotyczącej oceny formalnej projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF, 301.05 KB)
 8. Dokumenty dotyczące oceny merytorycznej:
  8.1 Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła. (PDF, 455.3 KB)
  8.2 Wzory kart oceny merytorycznej projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF, 362.19 KB)
 9. Wzór umowy. (ZIP, 2.61 MB)

Oceny spełnienia przez projekt kryteriów dokonuje Komisja Oceny Projektów, która działa w oparciu o regulamin. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów (PDF, 253.74 KB)

Inne ważne informacje

 • Wspierane inwestycje mają uwzględniać dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 w tym z załącznikiem nr 2 do ww. Wytycznych - Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.
 • Realizacja zgłoszonych w ramach konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie (przy czym termin ten nie może być późniejszy niż czerwiec 2023 r.). Po wyborze projektu do dofinansowania, IZ RPO WP 2014-2020 w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu.
 • Środki odwoławcze zostały określone w § 20 Regulaminu konkursu – „Środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy”.

Pytania i odpowiedzi

Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO:

 1. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 2. telefoniczny: Beata Glac - 17 773 60 20; Jolanta Gul – Bogacz – 17 773 60 20; Paweł Lipiór - 17 773 60 43; Magdalena Jaźwa - 17 774 65 06
 3. bezpośrednio w siedzibie DPI, ul. Cieplińskiego 4, Rzeszów (pok. 110, 108).

Informacje dotyczące kwestii środowiskowych uzyskać można poprzez kontakt z Departamentem Ochrony Środowiska pod nr tel.
17 747 69 29 (p. Barbara Małkowska),
17 747 69 24 (p. Barbara Zielenkiewicz),
17 747 63 31 (p. Iwona Pieczko),
17 747 63 31 (p. Dominika Babiarz).

Informacje w kwestiach technicznych związanych z korzystaniem z systemu LSI udzielane są pod nr tel. 17 747 66 53 (p. Paweł Ciejka).

Ponadto informacje dotyczące konkursu można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec, tel.: 798 771 414 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno, tel.: 798 771 192 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl, tel.: 16 678 56 32, 798 771 080 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku Rynek 18, 38-500 Sanok, tel.: 798 771 215 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel.: 798 771 220 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce:

Wyjaśnienia dla wnioskodawców osi II-VI RPO WP 2014-2020

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS