Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacja z 24 października 2023 r.

Zarząd Województwa 24 października 2023 r. zmienił źródło dofinansowania dla dwóch projektów w działaniu 3.1 Rozwój OZE – projekty „parasolowe” RPO WP 2014-2020.
W miejsce środków z EFRR wprowadzono środki z REACT-EU, dostępne w ramach działania 11.2 Rozwój OZE REACT-EU. Zmiana, która polegać będzie na aneksowaniu umów o dofinansowanie, dotyczy projektów:

 • Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza, realizowanego przez Gminę Dubiecko,
 • Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Pysznica, realizowanego przez Gminę Pysznica.

Uchwała została podjęta w celu wykorzystania dostępnego dofinansowania z instrumentu REACT-EU, w związku ze zbliżającym się końcowym rozliczeniem środków europejskich w ramach budżetu na lata 2014-2020.
Kwoty przyznanego wsparcia oraz pozostałe warunki dofinansowania nie uległy zmianie.

Załącznik:

Informacja z 5 lipca 2022 r.

Zarząd Województwa 5 lipca br. wybrał do dofinansowania 5 projektów z listy rezerwowej projektów ocenionych w działaniu 3.1 Rozwój OZE konkurs „parasolowy”. Na dofinansowanie przeznaczono 17,813 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na kolejne 5 projektów „parasolowych” OZE:

 • Gminy Bojanów, pn. Odnawialne źródła energii w Gminie Bojanów,
 • Gminy Oleszyce, pn. Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców na terenie Gminy Oleszyce,
 • Gminy Jeżowe, pn. Montaż instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie gminy Jeżowe,
 • Gminy Pysznica, pn. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Pysznica,
 • Gminy Fredropol, pn. Energia odnawialna dla gminy Fredropol.

Ze względu na brak wystarczających środków, aby w całości dofinansować wszystkie projekty, dla projektu złożonego przez Gminę Fredropol, przyznano dofinansowanie w kwocie 1 946 519,24 zł. W przypadku pojawienia się wolnych środków zostanie ono zwiększone maksymalnie do pierwotnie wnioskowanej kwoty 3 125 538,46 zł.
Ponadto, zaktualizowano wartość przyznanego dofinansowania do pierwotnie wnioskowanego, dla projektu pn. Energia odnawialna dla Gminy Żurawica, Przemyśl, Stubno realizowanego przez Gminę Żurawica z kwoty 7 000 900,00 zł do kwoty 9 987 714,42 zł (zwiększono o: 2 986 814,42 zł) oraz dla projektu pn. Ekologiczne Miasto Jarosław realizowanego przez Gminę Miejską Jarosław z kwoty 3 483 371,00 zł do kwoty 6 469 122,26 zł (zwiększono o: 2 985 751,26 zł).

Dokonując wyboru kolejnych projektów z listy rezerwowej Zarząd Województwa uwzględnił:

 1. zgodę Ministerstwa Finansów z dnia 24 czerwca br., na zaciąganie zobowiązań powyżej dostępnej alokacji w działaniu 3.1 Rozwój OZE,
 2. dostępny limit środków w działaniu 3.1 Rozwój OZE, 
 3. informacje od wnioskodawców z listy rezerwowej o gotowości do realizacji projektów oraz informacje o rezygnacji z dofinansowania;
 4. bardzo krótki czas, jaki pozostał na wykorzystanie dodatkowych środków EFRR, gdyż projekty muszą być wykonane (w tym wybrani ostateczni odbiorcy, przeprowadzone przetargi, wykonane, odebrane i rozliczone instalacje) do grudnia 2023 r.;
 5. fakt, że ostateczna kwota dofinansowania dla ww. projektów ustalona będzie zgodnie z obowiązującym na dzień podpisania umowy Limitem środków wspólnotowych (…).

Źródła odnawialnej energii (instalacje fotowoltaiczne, kolektory solarne, kotły na biomasę, pompy ciepła) zostaną zamontowane w ok. 1,3 tys. gospodarstwach domowych.

Łączna kwota przeznaczona na mikroinstalacje OZE dla mieszkańców województwa podkarpackiego w ramach projektów „parasolowych” wynosi 556 mln zł (66 projektów). Przewiduje się, że dzięki nim instalacje źródeł odnawialnej energii zostaną zamontowane w 42,3 tys. gospodarstwach domowych. Łączna moc wszystkich mikroźródeł w tym konkursie wynosi blisko 250 MW, z tego ok. 1/3 to fotowoltaika.
Wybór niniejszych projektów oznacza również, że z listy rezerwowej wybrano wszystkie projekty, których wnioskodawcy potwierdzili gotowość do wykonania inwestycji.

Listy projektów dostępne są w załączeniu:

 

Informacja z 22 lutego 2022 r.

Zarząd Województwa 22 lutego br. wybrał do dofinansowania 2 projekty z listy rezerwowej projektów ocenionych w działaniu 3.1 Rozwój OZE konkurs „parasolowy”.
Na dofinansowanie przeznaczono 11,669 mln zł ze środków unijnego instrumentu REACT-EU na kolejne 2 projekty „parasolowe” OZE:

- Gminy Besko, pn. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów – projekt partnerski,

- Gminy Miejskiej Jarosław, pn. Ekologiczne Miasto Jarosław.

Dla projektu nr RPPK.03.01.00-18-0038/17, pn. „Ekologiczne Miasto Jarosław” złożonego przez Gminę Miejską Jarosław przyznano dofinansowanie w kwocie 3 483 371,00 zł ze środków REACT-EU w ramach osi priorytetowej XI, działanie 11.2 Rozwój OZE - REACT-EU. Dofinansowanie zostanie zwiększone w przypadku pojawienia się wolnych środków maksymalnie do kwoty 6 469 122,26 zł.

Uwaga! Zawarcie umów o dofinansowanie ww. projektów uzależnione będzie od posiadania przez Instytucję Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 odpowiedniego limitu środków finansowych w ramach działania 11.2 Rozwój OZE – REACT-EU, RPO WP na lata 2014-2020, co związane jest z oczekiwaną decyzją Komisji Europejskiej o rozdysponowaniu tzw. II transzy REACT-EU.

Dokonując wyboru kolejnych 2 projektów z listy rezerwowej, pomimo braku decyzji Komisji Europejskiej o przeznaczeniu II transzy środków w ramach REACT-EU, Zarząd Województwa uwzględnił:

 • informacje z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o przeznaczeniu dodatkowych środków z II transzy REACT-EU dla Województwa Podkarpackiego;
 • nowelizację ustawy o OZE, zgodnie z którą odbiorcy ostateczni projektów objętych dofinansowaniem ze środków unijnych, będą mieli prawo do rozliczania energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach prosumenckich (najczęściej fotowoltaicznych) w obowiązującym dotychczas systemie rozliczeń (tzw. net metering, rozliczenie ilością energii). System ten jest bardziej korzystny dla prosumentów od wprowadzanego modelu rozliczeń „net bilingu”, w którym rozliczenia mają charakter pieniężny. Prawo do pozostania w korzystniejszym systemie rozliczeń będą mieli jednak tylko odbiorcy ostateczni, którzy zawrą z gminą umowę uczestnictwa w projekcie unijnym do końca marca br. Wybór projektów przez Zarząd Województwa w tym momencie umożliwi mieszkańcom skorzystanie z bardziej dla nich opłacalnego systemu rozliczeń, co oznacza ich równe traktowanie z ostatecznymi odbiorcami wcześniej wybranych projektów w tym samym konkursie;
 • bardzo krótki czas, jaki pozostał na wykorzystanie dodatkowych środków z REACT-EU, gdyż projekty muszą być wykonane (w tym wybrani ostateczni odbiorcy, przeprowadzone przetargi, wykonane i odebrane instalacje) i rozliczone do listopada 2023 r.;
 • fakt, że ostateczna kwota dofinansowania dla ww. projektów ustalona będzie zgodnie z obowiązującym na dzień podpisania umowy Limitem środków wspólnotowych (…).

Źródła odnawialnej energii (instalacje fotowoltaiczne, kolektory solarne, kotły na biomasę, pompy ciepła) zostaną zamontowane w ok. 757 gospodarstwach domowych.

Łączna kwota przeznaczona na mikroinstalacje OZE dla mieszkańców województwa podkarpackiego w ramach projektów „parasolowych” wynosi 534 mln zł (62 projekty). Dzięki nim instalacje źródeł odnawialnej energii zostały zamontowane w 41,4 tys. gospodarstwach domowych.

Listy projektów dostępne są w załączeniu:


Informacja z 15 lutego 2022 r. 

Zarząd Województwa 15 lutego br. wybrał do dofinansowania kolejne 5 projektów z listy rezerwowej projektów ocenionych w działaniu 3.1 Rozwój OZE konkurs „parasolowy”.   Na dofinansowanie przeznaczono 23,390 mln zł ze środków unijnego instrumentu  REACT-EU, w tym: 0,990 mln zł na uzupełnienie dofinansowania projektu Gminy Miejskiej Przemyśl (wybranego 8 lutego br.) oraz 22,4 mln zł na kolejne 5 projektów „parasolowych” OZE:

 • Gminy i Miasta Nisko, pn. Energia z odnawialnych źródeł na terenie Gminy i Miasta Nisko,
 • Gminy Wielkie Oczy, pn. Rozwój instalacji OZE dla budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Wielkie Oczy,
 • Miasta i Gminy Kańczuga, pn. Rozwój Instalacji OZE na terenie Miasta i Gminy Kańczuga,
 • Gminy Zaleszany, pn. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w Gminie Zaleszany,
 • Gminy Stalowa Wola, pn. Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola

Uwaga! Zawarcie umów o dofinansowanie ww. projektów uzależnione będzie od posiadania przez Instytucję Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 odpowiedniego limitu środków finansowych w ramach działania 11.2 Rozwój OZE – REACT-EU, RPO WP na lata 2014-2020, co związane jest z oczekiwaną decyzją Komisji Europejskiej o rozdysponowaniu tzw. II transzy REACT-EU.  

Dokonując wyboru kolejnych 5 projektów z listy rezerwowej, pomimo braku decyzji Komisji Europejskiej o przeznaczeniu II transzy środków w ramach REACT-EU, Zarząd Województwa uwzględnił:

 1. informacje z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o przeznaczeniu dodatkowych środków z II transzy REACT-EU dla Województwa Podkarpackiego;
 2. procedowaną w parlamencie nowelizację ustawy o OZE, zgodnie z którą odbiorcy ostateczni projektów objętych dofinansowaniem ze środków unijnych, będą mieli prawo do rozliczania energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach prosumenckich (najczęściej fotowoltaicznych) w obowiązującym dotychczas systemie rozliczeń (tzw. net metering, rozliczenie ilością energii). System ten jest bardziej korzystny dla prosumentów od wprowadzanego modelu rozliczeń „net bilingu”, w którym rozliczenia mają charakter pieniężny. Prawo do pozostania w korzystniejszym systemie rozliczeń będą mieli jednak tylko odbiorcy ostateczni, którzy zawrą z gminą umowę uczestnictwa w projekcie unijnym do końca marca br. Wybór projektów przez Zarząd Województwa w tym momencie umożliwi mieszkańcom skorzystanie z bardziej dla nich opłacalnego systemu rozliczeń, co oznacza ich równe traktowanie z ostatecznymi odbiorcami wcześniej wybranych projektów w tym samym konkursie;
 3. bardzo krótki czas, jaki pozostał na wykorzystanie dodatkowych środków z REACT-EU, gdyż projekty muszą być wykonane (w tym wybrani ostateczni odbiorcy, przeprowadzone przetargi, wykonane i odebrane instalacje) i rozliczone do listopada 2023 r.;
 4. fakt, że ostateczna kwota dofinansowania dla ww. projektów ustalona będzie zgodnie z obowiązującym na dzień podpisania umowy Limitem środków wspólnotowych (…). 

Źródła odnawialnej energii (instalacje fotowoltaiczne, kolektory solarne, kotły na biomasę, pompy ciepła) zostaną zamontowane w ok. 2150 gospodarstwach domowych. 

Łączna kwota przeznaczona na mikroinstalacje OZE dla mieszkańców województwa podkarpackiego w ramach projektów „parasolowych” wynosi 523 mln zł (60 projektów). Dzięki nim instalacje źródeł odnawialnej energii zostały zamontowane w 40,6 tys. gospodarstwach domowych. 

Listy projektów dostępne są w załączeniu:

Informacja z 8 lutego 2022 r.

Zarząd Województwa 8 lutego br. wybrał do dofinansowania kolejne 2 projekty z listy rezerwowej projektów ocenionych w działaniu 3.1 Rozwój OZE konkurs „parasolowy”,
w tym:

 • ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt:
  nr RPPK.03.01.00-18-0059/17, pn. „Energia odnawialna dla Gminy Żurawica, Przemyśl, Stubno” złożony przez Gminę Żurawica, dla którego przyznano dofinansowanie w kwocie 7 000 900,00 zł ze środków EFRR.
 • ze środków REACT-EU projekt:
  nr RPPK.03.01.00-18-0025/17, pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna” złożony przez Gminę Miejską Przemyśl, dla którego przyznano dofinansowanie w kwocie 6 522 285,00 zł ze środków REACT-EU w ramach osi priorytetowej XI, działanie 11.2 Rozwój OZE - REACT-EU. W związku z dofinansowaniem w ramach REACT-EU projekt otrzymał nowy numer RPPK.11.02.00-18-0043/22.

Dostępna kwota dofinansowania dla obu projektów jest mniejsza od kwot przedstawionych we wnioskach o dofinansowanie. Dofinansowanie zostanie zwiększone w przypadku pojawienia się wolnych środków do kwot pierwotnie wnioskowanych (t.j. do 9 987 714,42 zł dla projektu Gminy Żurawica oraz do kwoty 7 452 879,84 zł dla projektu Gminy Miejskiej Przemyśl).

Dofinansowanie 2 ww. projektów było możliwe dzięki wahaniom kursowym, oszczędnościom oraz przesunięciom środków w ramach RPO (EFRR) oraz dzięki rozdysponowaniu dodatkowych środków pozyskanych przez Zarząd Województwa w ramach REACT-EU na rozwój odnawialnych źródeł energii. Projekty „parasolowe” dotyczące OZE mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia zakładanych celów w obszarze energetyki odnawialnej w ramach unijnej polityki klimatycznej oraz dają wiele korzyści ekonomicznych dla lokalnych społeczności. Projekty te realizują cele Strategii Europa 2020 i europejskiego Zielonego Ładu, w istotny sposób wpływają na poprawę jakości powietrza regionu i dają wymierne oszczędności dla mieszkańców. Dzięki temu przeciwdziałają negatywnym ekonomicznym skutkom epidemii COVID-19 i wzrostowi kosztów ponoszonych na energię.

Kwota dofinansowania dla ww. 2 projektów wynosi łącznie 13 523 185,00 zł,

Źródła odnawialnej energii (instalacje fotowoltaiczne, kolektory solarne, kotły na biomasę, pompy ciepła) zostaną zamontowane w ok. 830 gospodarstwach domowych.

Łączna kwota przeznaczona na mikroinstalacje OZE dla mieszkańców województwa podkarpackiego w ramach projektów „parasolowych” wynosi 500 mln zł (55 projektów). Dzięki nim instalacje źródeł odnawialnej energii zostały zamontowane w 38,5 tys. gospodarstwach domowych.

Listy projektów dostępne są w załączeniu:

Informacja z 29 grudnia 2021 r.


Zarząd Województwa 29 grudnia br. wybrał do dofinansowania kolejne 7 projektów z listy rezerwowej projektów ocenionych w działaniu 3.1 Rozwój OZE konkurs „parasolowy”,
w tym:
ze środków REACT-EU projekty:

 1. Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, pn. Rozwój instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem,
 2. Miasta Jasło, pn. Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych,
 3. Gminy Wiązownica, pn. Budowa instalacji OZE dla mieszkańców Gminy Wiązownica,
 4. Gminy Jarosław w partnerstwie z Gminą Roźwienica, pn. Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Jarosław i Gminy Roźwienica,
 5. Gminy Miejskiej Mielec, pn. Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projekty:

 1. Gminy Tarnobrzeg, pn. Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega,
 2. Gminy Orły w partnerstwie z Gminą Medyka i Gminą Krasiczyn, pn. Zielona energia - projekt partnerski gminy Medyka, Orły i Krasiczyn.

Dofinansowanie 5 ww. projektów było możliwe dzięki przyznaniu dodatkowych środków przez Komisję Europejską w ramach REACT-EU oraz decyzji Zarządu Województwa
o przeznaczeniu znacznej części pozyskanych z tego źródła środków na rozwój odnawialnych źródeł energii. Projekty „parasolowe” dotyczące OZE mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia zakładanych celów w obszarze energetyki odnawialnej w ramach unijnej polityki klimatycznej oraz dają wiele korzyści ekonomicznych dla lokalnych społeczności. Projekty te realizują cele Strategii Europa 2020 i europejskiego Zielonego Ładu, w istotny sposób wpływają na poprawę jakości powietrza regionu i dają wymierne oszczędności dla mieszkańców. Dzięki temu przeciwdziałają negatywnym ekonomicznym skutkom epidemii COVID-19 i wzrostowi kosztów ponoszonych na energię.
Ponadto, wskutek wahań kursowych, oszczędności oraz przesunięcia środków w ramach RPO, możliwy był wybór kolejnych 2 projektów z listy rezerwowej ze środków EFRR.

Kwota dofinansowania dla ww. 7 projektów wynosi łącznie 54 200 474,56 zł, w tym:

 • 5 projektów z REACT EU, na kwotę dofinansowania 36 171 678,60 zł,
 • 2 projekty z EFRR, na kwotę dofinansowania 18 028 795,96 zł.

Źródła odnawialnej energii (instalacje fotowoltaiczne, kolektory solarne, kotły na biomasę, pompy ciepła) zostaną zamontowane w ok. 3,6 tys. gospodarstwach domowych.

Łączna kwota przeznaczona na mikroinstalacje OZE dla mieszkańców województwa podkarpackiego w ramach projektów „parasolowych” wynosi ponad 486 mln zł (53 projekty). Dzięki nim instalacje źródeł odnawialnej energii zostały zamontowane w 37,6 tys. gospodarstwach domowych.

Listy projektów dostępne są w załączeniu:

 

Informacja z 21 stycznia 2021 r.

Zarząd Województwa 20 stycznia br. w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty „parasolowe” wybrał do dofinansowania kolejne 3 projekty, w tym:
• nr RPPK.03.01.00-18-0031/17, złożony przez Gminę Cieszanów, pn. Rozwój OZE na terenie Gminy Cieszanów,
• nr RPPK.03.01.00-18-0026/17, złożony przez Gminę Jasło, pn. Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców na terenie Gminy Jasło,
• nr RPPK.03.01.00-18-0028/17, złożony przez Gminę Nowy Żmigród, pn. Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród.
Źródła odnawialnej energii (instalacje fotowoltaiczne, kolektory solarne, kotły na biomasę, pompy ciepła) zostaną zamontowane w 1497 gospodarstwach domowych.
Wybór do dofinansowania był możliwy dzięki korzystnemu kursowi euro oraz oszczędnościom i przesunięciom środków w ramach RPO WP 2014 - 2020.
Łącznie w ramach ww. konkursu dofinansowanie w kwocie ponad 432 mln zł przyznano dotychczas dla 46 projektów „parasolowych”, w których uczestniczy 103 gminy. Dzięki tym projektom pomocą polegającą na instalacji źródeł odnawialnej energii zostało objętych 33,9 tys. gospodarstw domowych.
Listy projektów dostępne są w załączeniu:

 • Lista projektów, które 20 stycznia 2021 r. zostały wybrane z listy rezerwowej do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE –projekty „parasolowe”, nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16,
  pobierz plik (PDF, 173.34 KB),
 • zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach ww. konkursu,
  pobierz plik (PDF, 274.13 KB),
 • zaktualizowana lista rezerwowa projektów w ramach ww. konkursu.
  pobierz plik (PDF, 242.07 KB).

Informacja z 15 września 2020 r.

Zarząd Województwa 15 września br. w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty „parasolowe” wybrał do dofinansowania projekt nr RPPK.03.01.00-18-0062/17, pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy i Miasta Ulanów”, złożony przez Gminę i Miasto Ulanów. Źródła odnawialnej energii (instalacje fotowoltaiczne, kolektory solarne, kotły na biomasę) zostaną zamontowane w 745 gospodarstwach domowych. Ze względu na ograniczone środki przyznano dofinansowanie w kwocie 6 687 485,00 zł. Zostanie ono zwiększone w przypadku pojawienia się wolnych środków maksymalnie do kwoty 7 538 226,00 zł.
Wybór do dofinansowania był możliwy dzięki korzystnemu kursowi euro oraz oszczędnościom i przesunięciom środków w ramach osi III RPO WP 2014 - 2020.
Łącznie w ramach ww. konkursu dofinansowanie w kwocie 409 mln zł przyznano dotychczas dla 43 projektów „parasolowych”. Dzięki tym projektom pomocą polegającą na instalacji źródeł odnawialnej energii zostało objętych 32,4 tys. gospodarstw domowych.

Listy projektów dostępne są w załączeniu:

Informacja z 18 września 2019 r.

Zarząd Województwa 17 września br. w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty „parasolowe” wybrał do dofinansowania projekt nr RPPK.03.01.00-18-0054/17, pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec”, złożony przez Gminę Kolbuszowa w partnerstwie z Gminą Dzikowiec.
Źródła odnawialnej energii (instalacje fotowoltaiczne, kotły na biomasę, pompy ciepła) zostaną zamontowane w 608 gospodarstwach domowych.
Ze względu na ograniczone środki przyznano dofinansowanie w kwocie 4 728 831,96 zł. Zostanie ono zwiększone w przypadku pojawienia się wolnych środków maksymalnie do kwoty 9 997 344 zł.
Wybór do dofinansowania był możliwy dzięki korzystnemu kursowi euro oraz oszczędnościom w ramach osi III RPO WP 2014 - 2020.
Ponadto zwiększono dofinansowanie dla projektu nr RPPK.03.01.00-18-0019/17, pn. Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza, złożonego przez Gminę Dubiecko z kwoty 5 359 278,76 zł o kwotę 3 958 797,69 zł do kwoty 9 318 076,45 zł. Projekt został wybrany wcześniejszą uchwałą z dnia 27 sierpnia 2019 r. z częściowym, dostępnym wówczas dofinansowaniem.
Łącznie w ramach ww. konkursu dofinansowanie w kwocie 397,2 mln zł przyznano dotychczas dla 42 projektów „parasolowych”. Źródła odnawialnej energii objęte dofinasowaniem zostaną zamontowane w 31,730 tys. gospodarstw domowych.

Listy projektów dostępne są w załączeniu:

 

Informacja z 27 sierpnia 2019 r.

Zarząd Województwa 27 sierpnia br. wybrał do dofinansowania kolejne 3 projekty w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty „parasolowe”, w tym:

 • nr RPPK.03.01.00-18-0003/17, złożony przez Gminę Korczyna, pn. Montaż Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gminy Korczyna,
 • nr RPPK.03.01.00-18-0014/17, złożony przez Gminę Krzeszów, pn. Montaż instalacji wykorzystujących źródła odnawialne na budynkach mieszkalnych w Gminie Krzeszów,

oraz

 • nr RPPK.03.01.00-18-0019/17, złożony przez Gminę Dubiecko (partnerzy: Gmina Krzywcza, Gmina Miejska Dynów, Gmina Bircza) Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza.

Ze względu na ograniczone środki przyznano dofinansowanie w kwocie 5 359 278,76 zł. Zostanie ono zwiększone w przypadku pojawienia się wolnych środków maksymalnie do kwoty 9 318 076,45 zł.

Dofinansowanie dla ww. projektów wynosi 23,11 mln zł. Źródła odnawialnej energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne i kotły na biomasę) zostaną zamontowane w 1 699 gospodarstw domowych.

Wybór do dofinansowania był możliwy dzięki zgodzie Ministerstwa Finansów na kontraktację środków rezerwy wykonania w ramach osi III RPO WP 2014 - 2020.

Ponadto zwiększono dofinansowanie dla projektu Gminy Kuryłówka nr RPPK.03.01.00-18-0007/17, pn. Montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kuryłówka z kwoty 4 523 339,96 zł o kwotę 3 492 066,94 zł do kwoty 8 015 406,90 zł. Projekt został wybrany wcześniejszą uchwałą z dnia 23 lipca 2019 r. z częściowym, dostępnym wówczas dofinansowaniem.

Łącznie w ramach ww. konkursu dofinansowanie w kwocie 388,5 mln zł przyznano dotychczas dla 41 projektów „parasolowych”.

Listy projektów dostępne są w załączeniu:

 

Informacja z 25 lipca 2019 r.

Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania kolejny projekt w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs „parasolowy”. Przyznanie dofinansowania było możliwe dzięki przesunięciom środków pomiędzy działaniami RPO WP 2014-2020 i rozdysponowaniem części tzw. rezerwy wykonania. Ze względu na ograniczone środki dla projektu nr RPPK.03.01.00-18-0007/17, pn. Montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kuryłówka, złożonego przez Gminę Kuryłówka, przyznano dofinansowanie w kwocie 4 523 339,96 zł. Zostanie ono zwiększone w przypadku pojawienia się wolnych środków maksymalnie do kwoty 8 015 406,90 zł. Ze względu na dostępne obecnie mniejsze dofinansowanie Wnioskodawca zastrzegł, że „realizacja zadania i podpisanie umowy z wykonawcą/wykonawcami zadania będzie możliwe jedynie w przypadku zwiększenia dofinansowania do poziomu określonego we wniosku o dofinansowanie”.Zakres rzeczowy wniosku o dofinansowanie obejmuje montaż na 585 domach mieszkalnych ponad 800 szt. nowoczesnych instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej 3,71 MW, w tym fotowoltaika ok. 820 kW, instalacje cieplne (kolektory słoneczne, kotły na biomasę i pompy ciepła) o mocy 2,89 MW. Łącznie w ramach ww. konkursu dofinansowanie w kwocie 361,938 mln zł przyznano dotychczas dla 38 projektów „parasolowych”. Listy projektów dostępne są w załączeniu:

 

Informacja z 17 lipca 2019 r.

Zarząd Województwa 16 lipca br. wybrał do dofinansowania kolejne 4 projekty w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty „parasolowe”, w tym:

 • nr RPPK.03.01.00-18-0047/17, złożony przez Gminę Tryńcza (partner Gmina Raniżów), pn. Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie Raniżów,
 • nr RPPK.03.01.00-18-0030/17, złożony przez Gminę Przeworsk, pn. Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Przeworsk,
 • nr RPPK.03.01.00-18-0018/17, złożony przez Gminę Harasiuki, pn. Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby gospodarstw domowych w gminie Harasiuki,
 • nr RPPK.03.01.00-18-0004/17, złożony przez Gminę Radymno, pn. Montaż odnawialnych źródeł energii tj. kolektorów słonecznych, pomp ciepła typu powietrze, paneli fotowoltaicznych oraz kotłów biomasowych dla gospodarstw indywidualnych
  w gminie wiejskiej Radymno.

Dofinansowanie dla ww. projektów wynosi 36,440 mln zł. Źródła odnawialnej energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne i kotły na biomasę) zostaną zamontowane w ponad 2,8 tys. gospodarstw domowych.

Przyznanie dofinansowania było możliwe dzięki przesunięciom środków pomiędzy działaniami RPO WP 2014-2020 i zagospodarowaniem części tzw. rezerwy wykonania.

Łącznie w ramach ww. konkursu dofinansowanie w kwocie 357,4 mln zł przyznano dotychczas dla 37 projektów „parasolowych”.

Listy projektów dostępne są w załączeniu:

 

Informacja z 29 listopada 2018 r.

 

Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania kolejne 2 projekty w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty „parasolowe”.

Przyznanie dofinansowania było możliwe dzięki przesunięciom środków pomiędzy działaniami RPO WP 2014-2020.
Dofinansowanie w kwocie łącznie ponad 19,4 mln zł przyznano dla 2 projektów oraz zwiększono dofinansowanie dla projektu Gminy Jarocin nr RPPK.03.01.00-18-0020/17, pn. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminie Jarocin z kwoty 8 433 195,84 zł o kwotę 1 562 444,06 zł do kwoty 9 995 639,90 zł, czyli kwoty pierwotnie wnioskowanej.

Łącznie w ramach ww. konkursu dofinansowanie w kwocie 320,9 mln zł przyznano dotychczas dla 33 projektów „parasolowych”.

Listy projektów dostępne są w załączeniu:

 

Informacja z 23 października 2018 r.

 

Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania kolejne 3 projekty w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs „parasolowy”

Dofinansowanie w kwocie łącznie ponad 28,3 mln zł przyznano dla 3 projektów. Przyznanie dofinansowania było możliwe dzięki wynegocjowanej z Komisją Europejską zgodzie na przesunięcia środków pomiędzy działaniami RPO.
Ze względu na ograniczone środki dla projektu nr RPPK.03.01.00-18-0020/17, pn. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminie Jarocin, złożonego przez Gminę Jarocin, przyznano dofinansowanie w kwocie 8 433 195,84 zł. Może ono zostać zwiększone w przypadku pojawienia się wolnych środków maksymalnie do kwoty 9 995 639,90 zł.

Łącznie w ramach ww. konkursu dofinansowanie w kwocie 301,5 mln zł przyznano dotychczas dla 31 projektów „parasolowych”.

Ewentualny wybór do dofinansowanie kolejnych projektów z listy rezerwowej uzależniony jest od dostępności środków (np. w wyniku dalszych przesunięć, oszczędności, różnic kursowych itd.)

Listy projektów dostępne są w załączeniu:

 

Informacja z 12 lipca 2018 r.

 

Informacja z 15 grudnia 2017 r.

14 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, wybrał 6 kolejnych projektów do dofinansowania, złożonych w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, które znajdowały się na liście rezerwowej

Informacja z 20 września 2017 r.

19 września 2017 r. Zarząd Województwa, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, wybrał 5 projektów do dofinansowania, złożonych w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, które znajdowały się na liście rezerwowej.

Lista projektów wybranych z listy rezerwowej do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16 (PDF, 94,70 KB)

Zaktualizowana Lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16 (PDF, 127,27 KB)

Zaktualizowana Lista rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16 (PDF, 157,47 KB)

Informacja z 5 września 2017 r.

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów do oceny wniosków złożonych w konkursie nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16 w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

skład KOP (PDF, 79.28 KB)

Informacja z 30 sierpnia 2017 r.

 

29 sierpnia 2017r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zatwierdził listę rankingową w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe. Lista ta obejmuje 69 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 567,5 mln zł.

Przypomnieć należy, że w przeprowadzonym naborze udostępniona została kwota alokacji środków w wysokości 120 mln zł.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami Zarząd Województwa dokonał wyboru 12 projektów do dofinansowania – zgodnie z kolejnością na liście rankingowej – w dostępnym limicie środków postawionych do dyspozycji w ogłoszonym naborze wniosków.

W efekcie dokonanej analizy środków dostępnych w działaniu 3.1 Rozwój OZE Zarząd Województwa wybrał dodatkowo 2 kolejne projekty do dofinansowania z listy rezerwowej.

Podsumowując w wyniku rozstrzygnięć dokonanych w dniu 29 sierpnia 2017r. do dofinansowania zostało wybranych 14 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 135 816 048,45 zł.

Niezależnie od powyższego Zarząd Województwa podjął decyzję o wystąpieniu do Ministerstwa Finansów o zgodę na zwiększenie dopuszczalnego limitu kontraktacji w Działaniu 3.1 Rozwój OZE o ok. 50 mln zł, co pozwoli na wybór do dofinansowania kolejnych 5 projektów z listy rezerwowej.

Ponadto, Zarząd Województwa wystąpił z inicjatywą przesunięcia środków w ramach Osi priorytetowej III Czysta energia poprzez m.in. zwiększenie alokacji w Działaniu 3.1 Rozwój OZE o ok. 180 mln zł. Kwestia ta została już uzgodniona z Ministerstwem Rozwoju i wstępnie skonsultowana z Komisją Europejską, jednakże konieczne jest w tym przypadku uzyskanie formalnej zgody ze strony Komisji Europejskiej w procedurze renegocjacji całego Programu, która jest niestety złożona proceduralnie i długotrwała.

Lista podstawowa i rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16 (pdf, 401.46 KB)

 

 

Informacja z 18 sierpnia 2017

Wynik oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe (nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16) (pdf, 316.38 KB)

 

Informacja z 1 sierpnia 2017

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że ocena merytoryczna „projektów parasolowych” w ramach działania 3.1 Rozwój OZE (konkurs numer - RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16), została wydłużona do 31 sierpnia br.

Wydłużenie nastąpiło w związku z koniecznością dokonania zmiany w składzie Komisji Oceny Projektów.

 

Informacja z 31 maja 2017

Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną w ramach naboru RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16 

Informacja z 12 kwietnia 2017

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16 Oś priorytetowa III Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE „projekty parasolowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (PDF, 307.67 KB)

Informacja z 3 marca 2017

Informacja na temat wniosków złożonych w ramach naboru 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe

W ramach konkursu do działania 3.1 Rozwój OZE - projekty parasolowe złożono 69 wniosków na łączną kwotę dofinansowania około 565,4 mln zł, wartość wydatków całkowitych wynosi 773,4 mln zł.
Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie na dofinansowanie projektów udostępniona została kwota 120 mln zł.

Lista złożonych wniosków (PDF, 192.01 KB)

 

 
 
 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS