Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 - Numer RPPK.01.05.00-IZ-00-18-001/17, dla którego skierowane zostanie indywidualne wezwanie zgodnie z art. 48 ust.1 Ustawy wdrożeniowej.

oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

działanie 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej

Termin złożenia wniosku o dofinansowanie

Nabór rozpoczyna się 30 czerwca 2017, od godziny 8:00 (dzień otwarcia naboru).
Wniosek należy złożyć w terminie do 7 lipca 2017, do godziny 15:30 (dzień zamknięcia naboru).

Zarówno data przesłania wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie, jak i data złożenia tożsamej wersji papierowej musi zawierać się w okresie między dniem rozpoczęcia naboru a dniem zamknięcia naboru. Wniosek, który wpłynie po wskazanym terminie, nie będzie rozpatrywany.

Miejsce i sposób złożenia wniosku o dofinansowanie

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie należy złożyć on-line przy wykorzystaniu Lokalnego Sytemu Informatycznego znajdującego się pod adresem https://gw.podkarpackie.pl

W odniesieniu do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie dopuszczalne formy jego dostarczenia obejmują:

 1. bezpośrednio w Punkcie Przyjmowania Wniosków (PPW) pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Wspierania Przedsiębiorczości

35-010 Rzeszów, ul. Towarnickiego  3a

lub

     b. w Kancelarii Ogólnej pod adresem:

      Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

      Kancelaria Ogólna

     35-010 Rzeszów, al. Ł. Cieplińskiego 4

Wniosek dostarczony na adresy inne niż wyżej wymienione nie będzie rozpatrywany.

O dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu wersji papierowej wniosku. Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się datę dostarczenia wersji papierowej wniosku do PPW w Departamencie Wspierania Przedsiębiorczości lub datę dostarczenia wniosku do Kancelarii Ogólnej. Potwierdzeniem jest odpowiednio: stempel Sekretariatu Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości lub Kancelarii Ogólnej.

Wniosek o dofinansowanie musi być przygotowany zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014–2020, Regulaminem naboru.

Termin rozstrzygnięcia naboru

Planowany termin zakończenia oceny: nie później niż 30 grudnia 2018 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie

Projektem podlegającym dofinansowaniu jest projekt partnerski pn.: „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF”.

Kto może składać wniosek o dofinansowanie

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Kryteria wyboru projektu

Kryteria wyboru projektów zamieszczono w Załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załącznikach nr 7,8,9 do Regulaminu naboru.

Finanse

 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania z EFRR projektu nieobjętego zasadami pomocy publicznej: 85% wydatków kwalifikowanych.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu rewitalizacyjnego - do 95%, w tym środki budżetu państwa stanowiące maks. 10% wydatków kwalifikowalnych projektu (zgodnie z rozdziałem III SZOOP – Indykatywny plan finansowy).

 • Kwota przeznaczona na nabór

Kwota EFRR przeznaczona na dofinansowanie projektu w ramach naboru: nie więcej niż 50 000 000 zł.

Niezbędne dokumenty

 • Regulamin Konkursu obowiązujący od 30.10.2017 plik do pobrania (DOC 380 KB)
  Zakres zmian Regulaminu Konkursu z 30.10.2017 plik do pobrania (DOC 31 KB) 
 • Regulamin Konkursu obowiązujący do 29.10.2017 plik do pobrania (DOC 381.5 KB)

Inne ważne informacje

 • Zakończenie realizacji projektu: do 31 października 2020 r.

Przez zakończenie realizacji projektu należy rozumieć złożenie wniosku o płatność końcową.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze nie przysługują (art. 53 ustawy wdrożeniowej).

Pytania i odpowiedzi

Informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 17 747 61 06, 17 747 61 37 lub faksem 17 747 61 17.

W kwestiach związanych z korzystaniem z LSI RPO WP 2014-2020 informacje udzielane są pod numerami telefonów: 17 747 61 52, 17 747 61 39.

W kwestiach związanych z oceną oddziaływania projektu na środowisko informacje uzyskać będzie można poprzez kontakt z Departamentem Ochrony Środowiska pod nr tel. 17 747 69 29, 17 747 69 24.

Pytania można kierować drogą elektroniczną pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumentacja naboru:

Regulamin Konkursu obowiązujący od 30.10.2017 plik do pobrania (DOC 380 KB)

Integralną część Regulaminu stanowią niżej wymienione załączniki:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020. (PDF 181.77 KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.5 „Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne”, Typ projektu: „Strefy aktywności gospodarczej”. (DOCX 1.84 MB)
 3. Instrukcja opracowania studium wykonalności. (ZIP 224.49 KB)
 4. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie: 1.5 „Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne”, Typ projektu: „Strefy aktywności gospodarczej”. (ZIP 596.15 KB)
 5. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.5 „Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne”, Typ projektu: „Strefy aktywności gospodarczej”. (DOC 253 KB)
 6. Lista wskaźników produktu i rezultatu. (DOC 216.5 KB)
 7. Dokumenty dotyczące oceny formalnej:

7.1 Kryteria formalne wyboru projektów w ramach osi priorytetowej I RPO WP 2014-2020, działanie: 1.5 „Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne”, Typ projektu: „Strefy aktywności gospodarczej”. (DOCX 70.63 KB)

7.2 Wzór Listy sprawdzającej dotyczącej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowej I Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020. (DOC 253 KB)

 1. Dokumenty dotyczące oceny zgodności ze Strategią ZIT ROF:

8.1 Kryteria zgodności ze Strategią ZIT ROF w ramach osi priorytetowej I RPO WP 2014-2020, działanie: 1.5 „Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne”, Typ projektu: „Strefy aktywności gospodarczej”. (DOCX 65.9 KB)

8.2 Wzór Karty oceny zgodności ze Strategią ZIT ROF projektu zgłoszonego do dofinansowania w ramach RPO WP w ramach osi priorytetowej I RPO WP 2014-2020, działanie: 1.5 „Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne”, Typ projektu: „Strefy aktywności gospodarczej”. (DOCX 47.71 KB)

 1. Dokumenty dotyczące oceny merytorycznej:

9.1 Kryteria merytoryczne wyboru projektów w ramach osi priorytetowej I RPO WP 2014-2020, działanie: 1.5 „Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne”, Typ projektu: „Strefy aktywności gospodarczej”. (DOCX 73.13 KB)

9.2 Wzór karty oceny merytorycznej projektu zgłoszonego do dofinansowania w ramach I osi priorytetowej RPO WP na lata 2014-2020, tryb pozakonkursowy. (DOC 90 KB)

 1. Wzór Umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami. (ZIP 24.2 MB) Uwaga. Zmiana wzoru umowy.
 2. Wykaz dokumentów niezbędnych do przygotowania Umowy o dofinansowanie projektu. (DOC 87 KB)
 3. Instrukcje i wskazówki dotyczące informacji i komunikacji. (DOC 872.5 KB)
 4. Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie. (DOCX 51.16 KB)

Zakres zmian załącznika nr 10 plik do pobrania ( DOCX 16 KB)

Zakres zmian Regulaminu Konkursu z 30.10.2017 plik do pobrania (DOC 31 KB) 

Regulamin Konkursu obowiązujący do 29.10.2017 plik do pobrania (DOC 381.5 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS