Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Nr naboru RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa III. Czysta Energia

Działanie 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny

Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu

Wnioski przyjmowane będą od dnia 30 grudnia 2016 r. do dnia 31 maja 2017 r.
Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się, w przypadku doręczenia osobistego lub przez posłańca, datę dostarczenia formy papierowej wniosku do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego (data stempla Sekretariatu Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego) lub w przypadku dostarczenia przez operatora pocztowego na adres: 35 – 010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 – datę stempla Kancelarii Ogólnej.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2017 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP https://gw.podkarpackie.pl
Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca  w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO,
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów.
Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

Regulamin konkursu udostępniony został na stronie www.rpo.podkarpackie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1.  Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w oparciu o energię wody, wiatru, słońca, geotermii, hydrotermalną, aerotermalną, biogazu i biomasy.
  Inwestycje o łącznej mocy instalowanej elektrowni/jednostki poniżej:
  • energia wodna (do 5 MWe),
  • energia wiatru (do 5 MWe),
  • energia słoneczna (do 2 MWe/MWt),
  • energia geotermalna (do 2 MWt, brak limitu dla wytwarzania energii elektrycznej),
  • energia biogazu (do 1 MWe, brak limitu dla wytwarzania energii cieplnej),
  • energia biomasy (do 5 MWt/MWe).
  Projekty mogą obejmować również roboty budowlane i/lub wyposażenie związane z podłączeniem ww. instalacji do sieci elektroenergetycznych/ciepłowniczych.
 2.  Roboty budowlane i/lub wyposażenie instalacji wytwarzania energii w procesach  wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych.
  Inwestycje o mocy zainstalowanej energii elektrycznej do 1 MW.
  Projekty mogą obejmować również roboty budowlane i/lub wyposażenie związane z podłączeniem ww. instalacji do sieci elektroenergetycznych/ciepłowniczych.
 3.  Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy sieci ciepłowniczych, które służą dystrybucji ciepła wytwarzanego wyłącznie z OZE.

  Z wyłączeniem sieci ciepłowniczych z obszaru ROF.

Konkurs nie dotyczy ”projektów parasolowych”.

 

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu   terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorstwa,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
 • szkoły wyższe,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej,
 • porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

UWAGA:

 • Nie przewiduje się wsparcia sieci ciepłowniczych należących do przedsiębiorstw ciepłowniczych z obszaru ROF (gminy: Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Łańcut, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn, Miasto Łańcut, Gmina Miasto Rzeszów).
 • Wsparcia nie uzyskają projekty realizowane na terenie ROF przez beneficjentów działania 3.4.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załącznikach nr 7.2 i 8.1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

70 000 000,00 zł z EFRR .
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej XI REACT-EU, działanie 11.2 ROZWÓJ OZE - REACT-EU, o których mowa w § 3 ust. 1 wynosi 7 884 618,50 Euro / 36 237 706,62 zł według kursu 1 Euro = 4,5960 zł

Minimalna wartość projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP - nie dotyczy.

Maksymalna wartość projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP - nie dotyczy.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP - 500 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP – nie dotyczy.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowalnych.

Projekty objęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowanych z uwzględnieniem zasad wynikających z przepisów o pomocy publicznej i pomocy de minimis oraz zgodnie z § 10 Regulaminu konkursu.

W niniejszym konkursie nie przewiduje się zwiększenia dofinansowania z tytułu zlokalizowania projektu na obszarach objętych lokalnymi programami rewitalizacji.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP – 10 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Zakres dokumentacji do złożenia do ogłoszonego naboru określa:

Regulamin konkursu (PDF, 414.49 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II – VI osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. (PDF, 191.09 KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (PDF, 2.45 MB)
 3. Dokumenty dotyczące części środowiskowej:
  3.1 Instrukcja wypełniania Części środowiskowej wniosku o dofinansowanie, (PDF, 475.66 KB)
  3.2 Lista sprawdzająca OOŚ. (DOCX, 62.46 KB)
 4. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR. (ZIP, 2.67 MB)
 5. Instrukcja do opracowania studium wykonalności – odnawialne źródła energii (działanie 3.1 Rozwój OZE, projekty inne niż parasolowe) . (PDF, 1.85 MB)
 6. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF, 340.39 KB)
 7. Dokumenty dotyczące weryfikacji technicznej i oceny formalnej:
  7.1 Lista sprawdzająca weryfikacji technicznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych II-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – przed oceną wniosku, (DOCX, 226.56 KB)
  7.2 Kryteria formalne wyboru projektów dla działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny, (DOCX, 88.62 KB)
  7.3 Lista sprawdzająca oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych II – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. (DOCX, 101.44 KB)
 8. Dokumenty dotyczące oceny merytorycznej:
  8.1 Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny, (DOCX, 102.53 KB)
  8.2 Wzory kart oceny merytorycznej dla działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny. (ZIP, 237.65 KB)
 9. Wzór umowy/porozumienia/decyzji:
  9.1 Wzór umowy o dofinansowanie projektu, (ZIP, 10MB)
  9.2 Wzór porozumienia o dofinansowaniu projektu, (ZIP, 10MB)
  9.3 Wzór decyzji o realizacji projektu własnego. (ZIP, 10MB)
  9.4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu z dofinansowaniem w ramach Osi priorytetowej XI REACT-EU (DOCX, 197.19 KB)

Regulamin konkursu (PDF, 504.68 KB)

Zmiana Regulaminu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej III. Czysta Energia działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16

Załączniki do Regulaminu konkursu:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II – VI osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. (PDF, 191.09 KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (PDF, 2.45 MB)
 3. Dokumenty dotyczące części środowiskowej:
  3.1 Instrukcja wypełniania Części środowiskowej wniosku o dofinansowanie, (PDF, 475.66 KB)
  3.2 Lista sprawdzająca OOŚ. (DOCX, 62.46 KB)
 4. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR. (ZIP, 2.67 MB)
 5. Instrukcja do opracowania studium wykonalności – odnawialne źródła energii (działanie 3.1 Rozwój OZE, projekty inne niż parasolowe) . (PDF, 1.85 MB)
 6. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF, 340.39 KB)
 7. Dokumenty dotyczące weryfikacji technicznej i oceny formalnej:
  7.1 Lista sprawdzająca weryfikacji technicznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych II-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – przed oceną wniosku, (DOCX, 226.56 KB)
  7.2 Kryteria formalne wyboru projektów dla działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny, (DOCX, 88.62 KB)
  7.3 Lista sprawdzająca oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych II – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. (DOCX, 101.44 KB)
 8. Dokumenty dotyczące oceny merytorycznej:
  8.1 Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny, (DOCX, 102.53 KB)
  8.2 Wzory kart oceny merytorycznej dla działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny. (ZIP, 237.65 KB)
 9. Wzór umowy/porozumienia/decyzji:
  9.1 Wzór umowy o dofinansowanie projektu, (ZIP, 10MB)
  9.2 Wzór porozumienia o dofinansowaniu projektu, (ZIP, 10MB)
  9.3 Wzór decyzji o realizacji projektu własnego. (ZIP, 10MB)

Regulamin konkursu (PDF, 506.45 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II – VI osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. (PDF, 191.09 KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (PDF, 2.52 MB)
 3. Dokumenty dotyczące części środowiskowej:
  3.1 Instrukcja wypełniania Części środowiskowej wniosku o dofinansowanie, (PDF, 475.66 KB)
  3.2 Lista sprawdzająca OOŚ. (DOCX, 62.46 KB)
 4. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR. (ZIP, 2.67 MB)
 5. Instrukcja do opracowania studium wykonalności – odnawialne źródła energii (działanie 3.1 Rozwój OZE, projekty inne niż parasolowe) – październik 2016. (PDF, 1.91 MB)
 6. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF, 340.39 KB)
 7. Dokumenty dotyczące weryfikacji technicznej i oceny formalnej:
  7.1 Lista sprawdzająca weryfikacji technicznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych II-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – przed oceną wniosku, (DOCX, 226.56 KB)
  7.2 Kryteria formalne wyboru projektów dla działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny, (DOCX, 88.62 KB)
  7.3 Lista sprawdzająca oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych II – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. (DOCX, 101.44 KB)
 8. Dokumenty dotyczące oceny merytorycznej:
  8.1 Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny, (DOCX, 102.53 KB)
  8.2 Wzory kart oceny merytorycznej dla działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny. (ZIP, 237.65 KB)
 9. Wzór umowy/porozumienia/decyzji:
  9.1 Wzór umowy o dofinansowanie projektu, (ZIP, 10MB)
  9.2 Wzór porozumienia o dofinansowaniu projektu, (ZIP, 10MB)
  9.3 Wzór decyzji o realizacji projektu własnego. (ZIP, 10MB)

Inne ważne informacje

 • Realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 30 listopada 2023 r.
 • Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie w Konkursie

Środki odwoławcze zostały określone w § 17 Regulaminu konkursu – „Procedura odwoławcza”.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu udzielają:

 • Pan Paweł Lipiór, tel. 17 773 60 43
 • Pani Beata Glac, tel. 17 773 60 43
 • Pan Kazimierz Mielniczek, tel. 17 773 60 20
 • Pan Tomasz Kocur, tel. 17 747 66 51
 • Pan Łukasz Nowak, tel. 17 747 65 44

Informacji w zakresie kwestii środowiskowych udzielają:

 • Pani Barbara Małkowska, tel. 17 747 69 29
 • Pani Barbara Zielenkiewicz, tel. 17 747 69 24
 • Pani Iwona Pieczko, tel. 17 747 63 31
 • Pani Joanna Kocur, tel. 17 747 69 29
 • Pan Kamil Hulinka, 17 747 69 29

Ponadto informacje dotyczące naboru można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec tel. 798 771 414 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno tel.: 798 771 192 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl tel.: 16 678 56 32 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku Rynek 18, 38-500 Sanok tel.: 798 771 215 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg tel.: 15 823 61 46; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: Wyjaśnienia dla wnioskodawców osi II-VI RPO WP 2014-2020

Zobacz Wyjaśnienia dotyczące działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny i konkurs dedykowany dla MOF

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS