Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w trybie nadzwyczajnym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dla którego skierowane zostanie indywidualne wezwanie.

Oś priorytetowa XI REACT-EU
Działanie 11.4 Infrastruktura pomocy społecznej – REACT-EU

Termin składania wniosku o dofinansowanie w ramach naboru

Wniosek przyjmowany będzie od dnia 7 listopada 2022 r. od godz. 7.30 do dnia 15 grudnia 2022 r. do godz. 15.30.
Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się datę złożenia dokumentacji elektronicznej do Instytucji Organizującej Nabór za pośrednictwem LSI RPO WP 2014-2020 (wniosek otrzymuje status „Złożony”).

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

marzec 2023 r.

Sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP 2014-2020 dostępnego pod adresem https://gw.podkarpackie.pl.
W celu skutecznego złożenia wniosku o dofinansowanie konieczne jest podpisanie go poprzez stronę www.pz.gov.pl (profil zaufany)
za pomocą ważnego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego przez osoby do tego upoważnione.
Dokumenty w wersji papierowej nie będą podlegać ocenie.
Wniosek o dofinansowanie musi być przygotowany zgodnie z:

Na co i kto może składać wniosek?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór prowadzony jest dla typu projektu:
Zakup lokali mieszkalnych, ich wykończenie i wyposażenie, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i korzystania z infrastruktury objętej wsparciem.

Kto może składać wniosek?

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest Województwo Podkarpackie.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 11.4 Infrastruktura pomocy społecznej – REACT-EU przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załącznikach nr 7.2 i 8.1 do Regulaminu naboru.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu z EFFR

13 169 003,00 PLN.

Minimalna wartość projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP – nie dotyczy.

Maksymalna wartość projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP – nie dotyczy.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP – nie dotyczy.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP – nie dotyczy.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania z EFRR – 100% wydatków kwalifikowanych.
 • Projekt nieobjęty pomocą publiczną – maksymalnie 100% wydatków kwalifikowanych.

Forma naboru:

Nabór nie jest podzielony na rundy.

Niezbędne dokumenty

Zakres dokumentacji do złożenia w ramach ogłoszonego naboru określa:
Regulamin naboru (DOCX, 156 KB)

Integralną częścią Regulaminu naboru są załączniki:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF, 228.59 KB)
 2. Instrukcje do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
  2.1 Instrukcja użytkownika LSI RPO WP na lata 2014-2020,  (DOCX, 3.03 MB)
  2.2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (DOCX, 294.05 KB)
 3. Dokumenty dotyczące części środowiskowej:
  3.1 Instrukcja wypełniania części środowiskowej wniosku o dofinansowanie, (DOCX, 89.9 KB)
  3.2 Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie, (DOCX, 95.68 KB)
 4. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (ZIP, 678.61 KB)
 5. Instrukcja do opracowania studium wykonalności – Infrastruktura pomocy społecznej – REACT-EU, październik 2022 r. (DOCX, 569.92 KB)
 6. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 11.4 Infrastruktura pomocy społecznej – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.(DOCX, 88.26 KB)
 7. Dokumenty dotyczące weryfikacji warunków formalnych i oceny formalnej:
  7.1 Wzór listy sprawdzającej warunki formalne wniosku o dofinansowanie projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych I-VI, XI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, (DOCX, 103.69 KB)
  7.2 Kryteria formalne wyboru projektów dla działania 11.4 Infrastruktura pomocy społecznej – REACT-EU, (DOCX, 80.73 KB)
  7.3 Wzór listy sprawdzającej dotyczącej oceny formalnej projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (DOCX, 122.85 KB)
 8. Dokumenty dotyczące oceny merytorycznej:
  8.1. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla działania 11.4 Infrastruktura pomocy społecznej – REACT-EU , (DOCX, 82.77 KB)
  8.2. Wzór karty oceny merytorycznej dla projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych I-VI, XI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (DOCX, 77.13 KB)
 9. Wzór decyzji o realizacji projektu własnego w ramach Osi priorytetowej XI – REACT-EU. (ZIP, 1.45 MB)

Oceny spełnienia przez projekt kryteriów dokonuje Komisja Oceny Projektów, która działa w oparciu o regulamin.

Regulamin prac Komisji Oceny Projektów (ZIP, 440.17 KB)

Inne ważne informacje

 • Realizacja zgłoszonego do naboru projektu powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca grudnia 2023 r.
 • Wspierana inwestycja ma uwzględniać dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
  z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
  w tym z załącznikiem nr 2 do ww. Wytycznych – Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.
 • Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie:
  środki odwoławcze nie przysługują (art. 53 ustawy wdrożeniowej).

Pytania i odpowiedzi

Informacje na temat ogłoszonego naboru można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO:
1) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
2) telefoniczny: Pani Anna Niemczyk, tel. 17 747 65 30, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Informacje dotyczące kwestii środowiskowych uzyskać można poprzez kontakt z Departamentem Ochrony Środowiska pod nr tel.:
17 743 31 63, 17 743 31 64, 17 743 31 61, 17 743 31 58, 17 743 31 57, 17 743 31 56, 17 743 31 59, 17 743 32 17.

Informacje w kwestiach technicznych związanych z korzystaniem z systemu LSI RPO WP 2014-2020 udziela Pan Paweł Ciejka, tel. 17 747 66 53, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ponadto informacje dotyczące naboru można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec, tel.: 798 771 414, 798 771 650; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno, tel.: 798 771 192, 798 771 620; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl, tel.: 798 771 080; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku Rynek 18, 38-500 Sanok, tel.: 798 771 215, 798 771 640; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 86 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel.: 798 771 220 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS