Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacja z dnia 12 lipca 2016 r.

Informacja o wydłużeniu terminu zakończenia procedury oceny wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów

 

Zobacz wyniki naboru

 

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-003/15 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 – POPRAWA SYTUACJI OSÓB BEZROBOTNYCH NA RYNKU PRACY – PROJEKTY KONKURSOWE.

Termin, od którego można składać wnioski

21.12.2015 r.

Termin, do którego można składać wnioski

08.01.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Lipiec 2016 r.

Informacja Instytucji Pośredniczącej dotycząca terminów rozstrzygnięcia konkursów

Miejsce składania wniosków

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
  ul. płk. L. Lisa-Kuli 20
  35-025 Rzeszów,
 • Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie
  ul. Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno
 • Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu
  ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl
 • Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu
  ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

 1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.plPrzejdź do serwisu zewnętrznego oraz
 2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP - osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Decyduje data wpływu wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Kto może składać wnioski

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym: publiczne służby zatrudnienia, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie

Programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka z następujących form wsparcia:

 1. identyfikację potrzeb uczestnika projektu (między innymi poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych) oraz opracowanie/aktualizację dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania lub dokumentu równoważnego spełniającego tę samą funkcję (element obligatoryjny każdego projektu, z zastrzeżeniem, że projekty obejmujące wyłącznie ten typ operacji nie będą przyjmowane do dofinansowania),
 2. poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy,
 3. staże i praktyki zawodowe,
 4. szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji i kompetencji zawodowych (w tym organizacja szkoleń połączona z praktyką zawodową u pracodawcy),
 5. subsydiowane zatrudnienie,
 6. refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu (PDF, 1,07 MB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

92%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

95 279 800,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Króla Kazimierza 7
tel. 17 747 06 52, 17 747 06 51, 17 747 06 59, 17 747 06 58,

oraz Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, ul. płk L. Lisa-Kuli 20
tel. 17 850 92 00.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu będzie można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2015 r. Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego (DOC, 161 KB).

Odpowiedzi na dotychczas zadawane pytania znajduja się w zakładce Poznaj zasady działania Programu/Wyjaśnienia i interpretacje dla wnioskodawców OP VII-IX/OP VII – Regionalny rynek pracy.

Do pobrania

Regulamin konkursu (PDF, 1,07 MB)

Załączniki

 1. Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 (PDF, 596 KB)
 2. Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 (PDF, 738 KB)
 3. Załącznik 3 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 (DOC, 153 KB)
 4. Załącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 (DOC, 721 KB)
 5. Załącznik 5 Wzór oświadczenia o niewprowadzaniu do wniosku zmian innych, niż dopuszczone w procesie korekty/uzupełniania wniosku na etapie oceny formalnej (DOC, 80 KB)
 6. Załącznik 6 Wzór oświadczenia o niewprowadzaniu do wniosku zmian innych, niż wynikające z negocjacji/zgody IP WUP (w trakcie realizacji projektu) (DOC, 85 KB)
 7. Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP (ZIP, 1,01 MB)
 8. Załącznik 8 Wzór oświadczenia partnera, iż poniesione przez niego wydatki nie były/nie będą refundowane z innych źródeł (DOC, 78 KB)
 9. Załącznik 9 Wzór oświadczenia wnioskodawcy o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DOC, 91 KB)
 10. Załącznik 10 Wzór oświadczenia partnera o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DOC, 88 KB)
 11. Załącznik 11 Wzór oświadczenia dotyczącego stosowania przepisów Pzp (DOC, 581 KB)
 12. Załącznik 12 Katalog regionalnych stawek rynkowych dotyczących RPO na lata 2014 – 2020 z dnia 12.11.2015r., opracowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (DOC, 411 KB)
 13. Załącznik 13 Wzór oświadczenia beneficjenta o kwalifikowalności VAT (DOC, 85 KB)
 14. Załącznik 14 Wzór oświadczenia partnera o kwalifikowalności VAT (DOC, 586 KB)
 15. Załącznik 15 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020-EFS (PDF, 223 KB)

***

Zobacz również

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS