Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

 

Nr naboru RPPK.05.04.00-IZ.00-18-001/16

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursu dedykowanego, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna

Działanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski

Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu

Wnioski przyjmowane będą od dnia 6 września 2016 r. do dnia 25 października 2016 r.
Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się termin dostarczenia formy papierowej wniosku do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego (data stempla Sekretariatu Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego) lub w przypadku dostarczenia za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 – datę stempla Kancelarii Ogólnej.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2017 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić, za pomocą udostępnionego do tego celu Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (LSI RPO WP 2014-2020), dostępnego pod adresem https://gw.podkarpackie.pl/.
Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO,
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

 1. Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020,
 2. Regulaminem konkursu.
  Regulamin konkursu udostępniony został na stronie  http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz budowa spójnego i efektywnego systemu przewozów pasażerskich na terenie miast i ich obszarów funkcjonalnych[1] , poprzez realizację projektów obejmujących m.in. takie zadania jak:

 1. Zakup/modernizacja niskoemisyjnego taboru transportu publicznego miejskiego – tabor autobusowy o alternatywnych systemach napędowych (m.in. elektrycznych, hybrydowych, napędzanych wodorem, biopaliwami) i/lub spełniających normę emisji spalin EURO VI.
 2. Budowa/przebudowa linii komunikacji miejskiej (sieci autobusowych) realizowana łącznie z zadaniem a.
 3. Budowa/przebudowa niezbędnej infrastruktury na potrzeby komunikacji miejskiej (np. pętli, zatok, dworców przesiadkowych[2] , centrów przesiadkowych, parkingów w systemie Park & Ride, Bike & Ride, ścieżek rowerowych, infrastruktury do obsługi niskoemisyjnego taboru transportu publicznego takiej jak np. zaplecze techniczne do obsługi taboru w zajezdni, instalacje do dystrybucji ekologicznych nośników energii).
 4. Rozwiązania z zakresu organizacji ruchu, ułatwiające sprawne poruszanie się pojazdów komunikacji zbiorowej (np. ITS, wyznaczenie pasów ruchu dla autobusów komunikacji zbiorowej).
 5. Działania informacyjno-promocyjne mające na celu zachęcenie mieszkańców danego obszaru do wyboru transportu zbiorowego lub niezmotoryzowanego, wyłącznie jeżeli będą one nieodzownym elementem przedsięwzięć wymienionych w zadaniach a-d i przyczyniać się będą do realizacji celu szczegółowego działania.
 6. Inwestycje w infrastrukturę drogową (wyłącznie jako element zintegrowanego projektu) niezbędną do rozwoju/odtworzenia systemu transportu publicznego (zmiany organizacji systemu transportu publicznego), które przyczyniają się do osiągnięcia planowanych efektów (ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz/lub zatłoczenia w miastach) i poprawiają jakość funkcjonowania systemu transportu publicznego, nie nadając priorytetu w ruchu transportowi publicznemu z uwagi na brak ekonomicznego uzasadnienia dla nadania takiego priorytetu.

Mogą one dotyczyć:

 • odcinków dróg zapewniających dostęp do miejskich centrów przesiadkowych, pętli autobusowych, stacji kolejowych lub parkingów P&R itp. – łączących takie terminale z siecią dróg miejskich;
 • odcinków dróg służących uruchomieniu transportu publicznego (na obszarach wcześniej nie obsługiwanych) / przebudowie sieci transportu publicznego.

Wspierane inwestycje będą uwzględniały dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zakres interwencji w ramach zadania b może obejmować (najlepiej jako element kompleksowego projektu):

 • elementy drogowe przeznaczone wyłącznie dla transportu publicznego lub nadające priorytet transportowi publicznemu, np.: buspasy, obiekty przeznaczone dla transportu autobusowego (tunele, wiadukty),
 • przebudowę skrzyżowań w celu ułatwienia oraz/lub nadania priorytetu transportowi publicznemu w ruchu, np. pasy skrętu dla autobusów, śluzy na skrzyżowaniach, itp.

Inwestycje w inne elementy drogowe (np. jezdnia, nawierzchnia, obiekty inżynierskie, odwodnienie, bariery dźwiękochłonne, itp.) mogą być współfinansowane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonywania robót drogowych dotyczących infrastruktury transportu publicznego i uzasadnionych z punktu widzenia technologicznego. W szczególności, bez wykonania takich robót budowlanych nie jest możliwe wykonanie większości inwestycji transportu publicznego (np. buspasa, parkingu P&R) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz/lub inżynieryjnej i jej odbiór przez odpowiedni urząd wydający zgodę na użytkowanie.
Wydatki na zakres interwencji w ramach zadania f nie mogą przekraczać 30% wydatków kwalifikowalnych w kompleksowym projekcie.


[1] Przez obszar funkcjonalny miasta należy tutaj rozumieć miejscowości, przez które przebiegają lub będą przebiegać w efekcie realizacji projektu regularne linie komunikacji miejskiej.

[2] Przez dworzec przesiadkowy należy rozumieć dworzec (tj. miejsce przeznaczone do odprawy pasażerów, w którym znajdują się w szczególności: przystanki komunikacyjne, punkt sprzedaży biletów oraz punkt informacji dla podróżnych – art. 4.1 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, Dz. U. z 2011r. nr 5 poz.13) łączący co najmniej 2 rodzaje transportu.

Kto może składać wnioski

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia z obszarów funkcjonalnych 8 regionalnych biegunów wzrostu, tj. MOF: Krosno, Dębica-Ropczyce, Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, Jarosław-Przeworsk, Sanok-Lesko, Stalowa Wola[3], a także jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia spoza ww. MOF, z wyłączeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego[4],
 • przedsiębiorstwa[5] z terenu MOF: Krosno, Dębica-Ropczyce, Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, Jarosław-Przeworsk, Sanok-Lesko, Stalowa Wola oraz przedsiębiorstwa spoza ww. MOF, z wyłączeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego,

porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

[3] MOF Krosno: Miasto Krosno, Gminy: Chorkówka, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka;
MOF Dębica-Ropczyce: Miasto Dębica, Gminy: Dębica, Ropczyce, Żyraków;
MOF Przemyśl: Miasto Przemyśl, Gminy: Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Żurawica;
MOF Mielec: Miasto Mielec, Gminy: Mielec, Przecław, Tuszów Narodowy; MOF Tarnobrzeg: Miasto Tarnobrzeg, Gminy: Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Gorzyce, Grębów;
MOF Jarosław-Przeworsk: Miasto Jarosław, Miasto Przeworsk, Gminy: Pawłosiów, Przeworsk;
MOF Sanok-Lesko: Miasto Sanok, Gminy: Sanok, Lesko, Zagórz;
MOF Stalowa Wola: Miasto Stalowa Wola, Gminy: Pysznica, Zaleszany, Nisko.

[4]Rzeszowski Obszar Funkcjonalny (ROF) obejmuje swoim zasięgiem Gminę Miasto Rzeszów i 12 gmin tworzących jej obszar funkcjonalny: Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Łańcut, Miasto Łańcut, Gmina Świlcza, Gmina Trzebownisko oraz Gmina Tyczyn.

[5]Dotyczy wyłącznie podmiotów wykonujących zadania użyteczności publicznej na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego/związku komunalnego, a także spółek prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego/związek komunalny/Skarb Państwa samodzielnie lub łącznie posiadają większość udziałów lub akcji

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 5.4 Niskoemisyjny transport miejski przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załączniku nr 7.2 i 8.1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

129 000 000,00 zł

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projekt

Maksymalny poziom dofinansowania projektów, jako procent wydatków kwalifikowanych objętych dofinansowaniem w ramach działania:

 • Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maksymalnie 85%.
 • Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020, działanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski, pkt. 24, z wyłączeniem art. 39 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014), tj. pomocy inwestycyjnej na projekty wspierające efektywność energetyczną w budynkach oraz w oparciu o ogólnie obowiązujące inne dokumenty prawa unijnego i krajowego w tym zakresie.

W naborze obowiązuje limit maksymalnej kwoty dofinansowania w wysokości 10 000 000 PLN łącznie dla jednego projektu na wydatki określone w zadaniach c i d wymienionych w części „Na co można otrzymać dofinansowanie?” niniejszego ogłoszenia.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych

 • Zgodnie z zapisami SZOOP - nie dotyczy.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

 • Zgodnie z zapisami SZOOP – 500 000 zł.

Niezbędne dokumenty

Zakres dokumentacji do złożenia w ramach ogłoszonego naboru określa:
Regulamin konkursu
Załączniki do Regulaminu konkursu:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 3. Instrukcja wypełniania Części środowiskowej wniosku o dofinansowanie (zał. 3.1) oraz lista sprawdzająca OOŚ (zał. 3.2).
 4. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 5. Instrukcja do opracowania studium wykonalności –niskoemisyjny transport miejski, lipiec 2016.
 6. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 5.4 Niskoemisyjny transport miejski Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 7. Dokumenty dotyczące weryfikacji technicznej i oceny formalnej:
  7.1. Wzór listy sprawdzającej weryfikacji technicznej,
  7.2. Kryteria formalne wyboru projektów dla działania 5.4 Niskoemisyjny transport miejski,
  7.3. Wzór listy sprawdzającej oceny formalnej wniosku.
 8. Dokumenty dotyczące oceny merytorycznej: 
  8.1 Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla działania 5.4 Niskoemisyjny transport miejski,
  8.2 Wzory kart oceny merytorycznej dla działania 5.4 Niskoemisyjny transport miejski.
 9. Wzór umowy o dofinansowanie projektu - obowiązujący do 30 sierpnia 2016 r.

 10. Wzór umowy/porozumienia/decyzji: - obowiązujący od 30 sierpnia 2016 r.
  9.1 Wzór umowy, (ZIP, 10,7 MB)
  9.2 Wzór porozumienia,(ZIP, 10,7 MB)
  9.3 Wzór decyzji. (ZIP, 10,7 MB)

Inne ważne informacje

 • Realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca października 2018 r.
 • Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie w konkursie

Środki odwoławcze zostały określone w § 17 Regulaminu konkursu – „Procedura odwoławcza”.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu udzielają:

 • Pani Anna Szalacha, tel. 17 747 65 27
 • Pan Piotr Pasterz, tel. 17 747 65 27

Informacji w zakresie kwestii środowiskowych udzielają:

 • Pani Barbara Małkowska, tel. 17 747 69 29
 • Pani Barbara Zielenkiewicz, tel. 17 747 69 24
 • Pani Iwona Pieczko, tel. 17 747 63 31
 • Pani Dominika Babiarz, tel. 17 747 63 31

Ponadto informacje dotyczące konkursu można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny  Funduszy Europejskich  al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec tel. 798 771 414 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno  tel.: 798 771 192 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl tel.: 16 678 56 32  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku Rynek 18, 38-500 Sanok tel.: 798 771 215 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg tel.: 15 823 61 46; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: Wyjaśnienia dla wnioskodawców osi II-VI RPO WP 2014-2020 http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/op-v-infrastruktura komunikacyjna


 Dokumenty i informacje niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie (ZIP, 1.79 MB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS