Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Każdy wniosek o dotację przechodzi w zasadzie dwa stopnie oceny: formalną i merytoryczną. Pozytywna ocena w obu tych kategoriach otwiera drogę do uzyskania wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Kryteria wyboru projektów w zakresie EFRR i EFS są załącznikami do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dowiedz się, co sprawdzane jest na poszczególnych etapach oceny i co zrobić, aby zwiększyć szanse na pozytywny wynik.

Ocena wniosków dokonywana jest według karty oceny projektu, która pozwala instytucji udzielającej wsparcia na ocenę wniosku o dofinansowanie. Pamiętaj, aby sprawdzić szczegółowo kryteria opisane każdorazowo w Regulaminie konkursuzanim przystąpisz do pisania wniosku o dofinansowanie.

Ocena formalna

Na tym etapie sprawdzane jest między innymi, czy Twój wniosek został złożony we właściwym miejscu i terminie, czy jest kompletny i odpowiednio podpisany oraz czy dotyczy działań przewidzianych do dofinansowania w RPO WP, a jego treść jest zgodna z instrukcją wypełniania wniosku. Ocena formalna prowadzona jest w trybie zerojedynkowym. Aby przejść ją pozytywnie, Twój wniosek musi spełnić wszystkie kryteria.

Niektóre błędy i braki formalne masz szansę uzupełnić w trakcie trwania oceny. Instytucja oceniająca wniosek poinformuje Cię pisemnie, co i w jakim terminie należy poprawić.

Jeśli Instytucja oceniająca wniosek uzna, że nie spełniłeś wszystkich kryteriów, wówczas otrzymasz informację o tym na piśmie. Pismo informujące o odrzuceniu wniosku będzie wskazywało przyczyny takiej decyzji oraz możliwość odwołania się od niej.

Ocena merytoryczna

Wnioski o dofinansowanie projektu pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej poddawane są dalszej ocenie. Inaczej ocena ta przebiega w przypadku projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - EFRR i inaczej dla tych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ocena merytoryczna EFRR

Wnioski w ramach EFRR podlegają weryfikacji pod względem spełniania kryteriów merytorycznych dopuszczających oraz kryteriów merytorycznych jakościowych. Kryteria merytoryczne dopuszczające dzielą się na kryteria standardowe dla działań/ poddziałań osi priorytetowych I-VI oraz kryteria specyficzne dla poszczególnych działań/ poddziałań osi priorytetowych I-VI. Weryfikacja kryteriów merytorycznych dopuszczających ma charakter oceny „0-1”. Niespełnienie co najmniej jednego z ww. kryteriów skutkować będzie odrzuceniem wniosku. Dopiero w przypadku spełnienia tych kryteriów wniosek podlegać będzie ocenie na podstawie kryteriów jakościowych, które decydować będą o miejscu projektu na liście rankingowej. Kryteria merytoryczne jakościowe w większości przypadków, mają na celu zbadanie stopnia oddziaływania projektu na istotne problemy zidentyfikowane w RPO w odniesieniu do poszczególnych dziedzin wsparcia Programu. Ocena na podstawie tych kryteriów polega na przyznawaniu punktacji projektowi w zależności od stopnia tego oddziaływania. Łączna suma punktów możliwych do uzyskania podczas oceny tych kryteriów wynosi 100.

Poszczególne kryteria mają zróżnicowaną wagę, tj. maksymalną ilość możliwych do uzyskania punktów, w zależności od poziomu istotności danego problemu. Ocena wniosków pod względem kryteriów jakościowych decyduje o miejscu projektu na liście rankingowej.

Ocena merytoryczna EFS

Wnioski podlegają weryfikacji pod względem spełniania kryteriów dopuszczających – horyzontalnych i dostępu, jak również jakościowych – ogólnych kryteriów merytorycznych. Weryfikacja kryteriów horyzontalnych i dostępu ma charakter oceny 0-1, ich niespełnienie skutkuje odrzuceniem wniosku lub przyjęciem warunkowym i skierowaniem wniosku do negocjacji. Wnioski pozytywnie ocenione pod względem kryteriów horyzontalnych i dostępu podlegają ocenie jakościowej.

Kolejno wnioski kierowane są do negocjacji. Negocjacje stanowią część etapu oceny merytorycznej. Ocena wniosków pod względem kryteriów jakościowych decyduje o miejscu projektu na liście rankingowej.

Ocena spełniania każdego z kryteriów zarówno we wnioskach EFRR jak i EFS jest przeprowadzana niezależnie przez dwóch członków Komisji Oceny Projektów (KOP). KOP dokonuje oceny na podstawie listy sprawdzającej, która umożliwia przygotowanie uzasadnienia w odniesieniu do każdego z ocenianych kryteriów.

Projekty ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym trafiają na tzw. listę rankingową, na której klasyfikowane są w kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów.

Po zakończeniu oceny danego projektu Instytucja organizująca konkurs przekazuje niezwłocznie wnioskodawcy pisemną informację, która zawiera co najmniej wyniki oceny jego projektu wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem punktacji otrzymanej przez projekt lub informacji o spełnieniu albo niespełnieniu kryteriów.

Wybór projektów do dofinansowania

Decyzję o wyborze projektów do dofinansowania podejmuje Instytucja Zarządzająca lub Instytucja Pośrednicząca, na podstawie listy rankingowej, kierując się ilością punktów uzyskanych przez projekt oraz wysokością limitu środków finansowych przeznaczonych na organizowany nabór wniosków. Każdorazowo informacja o wynikach naboru umieszczana jest w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Umowa o dofinansowanie projektu może zostać podpisana, a decyzja o dofinansowanie projektu może zostać podjęta, jeżeli projekt spełnia wszystkie kryteria, na podstawie których został wybrany do dofinansowania.

Procedura odwoławcza

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu wybieranego w trybie konkursowym, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego projektu w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. W przypadku projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym nie przewiduje się procedury odwoławczej.

Do pobrania:

Kryteria wyboru projektów - zakres Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(PDF, 1,96 MB)

Kryteria wyboru projektów - zakres Europejskiego Funduszu Społecznego
(PDF, 0,99 MB)

***

Zobacz również:

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Komitet Monitorujący

Eksperci powoływani są do oceny merytorycznej i strategicznej wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację projektów złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Kompetencje

Eksperci dokonują oceny w ramach poszczególnych Komisji Oceniających Projekty (zwanych dalej KOP). Komisje Oceniające Projekty stanowią niezależne ogniwo w systemie oceny projektów. Zadaniem KOP-u jest dokonywanie wskazanej w Regulaminie oceny projektów zgłoszonych w ramach RPO WP na lata 2007-2013, zgodnie z kryteriami określonymi w Uszczegółowieniu RPO WP oraz w Dokumentacji konkursowej. Ocena obejmuje takie dziedziny jak:

  • ocena środowiskowa,
  • ocena dotycząca możliwości wystąpienia pomocy publicznej,
  • ocena ekonomiczno-finansowa,
  • ocena merytoryczno-techniczna.

Dla każdej dziedziny w ramach których przeprowadzany był nabór na ekspertów do KOP-u powoływane są odrębne Komisje Oceniające Projekty. W skład poszczególnych Komisji KOP wchodzą eksperci, Przewodniczący KOP oraz - w uzasadnionych przypadkach - Sekretarz KOP. Weryfikacja projektów dokonywana jest na podstawie kart oceny, a każdy wniosek jest weryfikowany przez co najmniej dwóch ekspertów, przy czym pracują oni samodzielnie.

dolDokumenty wspólnotowe

Na tej stronie znajdziesz aktualny harmonogram naborów, ogłaszany regularnie przez Instytucję Zarządzającą Województwa Podkarpackiego.

 

W dniu 10 marca 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Wstępny harmonogram naborów wniosków w roku 2015 o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Z uwagi na to, że obecnie trwają prace nad opracowaniem Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020, punktem odniesienia dla planowanych konkursów są typy projektów w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych RPO WP 2014-2020.

Z uwagi na powyższe zakłada się, iż dokument ten będzie podlegał uszczegółowieniu i aktualizacjom.

Do pobrania:

Wstępny harmonogram naborów wniosków w roku 2015 o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dowiedz się jak odwołać się o decyzji IZ RPO w sprawie przyznania dofinansowania.

Jak przebiega procedura odwoławcza

Jeżeli uważasz, że Twój wniosek został niewłaściwie oceniony przez komisję konkursową możesz odwołać się od wyniku tej oceny.

Jeżeli Twój wniosek o dofinansowanie nie został wyłoniony do dofinansowania, przysługuje Ci prawo do odwołania się od tej decyzji. Odwołanie może dotyczyć różnych aspektów oceny wniosku, zarówno w zakresie oceny formalnej, jak i merytorycznej. Podstawą do rozpoczęcia procedury odwoławczej jest pisemna informacja przesłana przez instytucję o wyniku rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie projektu. W takim liście zamieszczona jest informacja o terminie przysługującym na odwołanie oraz o sposobie, trybie i warunkach wniesienia odwołania. Załączona jest też karta oceny projektu, z której możesz się dowiedzieć, jak komisja oceniła poszczególne elementy Twojego wniosku.

Jednym z przysługujących środków odwoławczych jest protest. Jest to pisemny wniosek, w którym prosisz o powtórną ocenę uwzględniającą Twoje uwagi czy zarzuty, czyli ponowną weryfikację wniosku o dofinansowanie.

W przypadku, gdy protest nie będzie spełniał wymagań formalnych lub będą w nim oczywiste pomyłki, zostaniesz wezwany do uzupełnienia lub poprawek. Brak odpowiedniej reakcji z Twojej strony spowoduje, że protest zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. Protest nie będzie rozpatrzony jeszcze w dwóch innych przypadkach: gdy zostanie złożony po terminie lub wnioskodawca jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania wsparcia.

O wyniku rozpatrzenia protestu zostaniesz poinformowany pisemnie. List będzie zawierał również uzasadnienie podjętej decyzji. Od decyzji o negatywnym rozpatrzeniu protestu możesz odwołać się do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a w dalszej kolejności do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Warto pamiętać, że nawet kiedy w przypadku części wniosków prowadzona jest procedura odwoławcza, nie wstrzymuje to zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały już wybrane do dofinansowania. Może to spowodować sytuację, w której nawet pozytywne rozpatrzenie Twojego protestu czy uwzględnienie skargi nie wystarczy do otrzymania dofinansowania. Jeśli bowiem na którymkolwiek etapie procedury odwoławczej wyczerpana zostanie kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu, Twoje odwołania nie będą mogły być faktycznie uwzględnione.

Procedura odwoławcza w projektach z Funduszy Europejskich została szczegółowo opisana w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (w rozdziale 15). Warto zapoznać się także ze szczegółowymi wytycznymi przyjętymi dla Regionalnego Programu dla województwa podkarpackiego oraz horyzontalnymi dokumentami dotyczącymi naborów wniosków dostępnymi na Portalu Funduszy Europejskich, a także każdorazowo z dokumentacją konkursową.

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS