W celu zakwalifikowania projektów do dofinansowania w trybie konkursowym Instytucja Zarzadzająca lub Pośrednicząca RPO WP ogłasza, zgodnie z harmonogramem konkursów, nabór wniosków o dofinansowanie projektów na stronie internetowej wraz z Regulaminem konkursu i z załącznikami.

Pomiędzy datą otwarcia a datą zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie projektów zachowany jest co najmniej 30 - dniowy termin.

Ogłoszenie o konkursie wraz z Regulaminem konkursu zawiera również następujące informacje:

 • rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu,
 • rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie,
 • kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów,
 • poziom dofinansowania projektów,
 • maksymalną kwotę dofinansowania projektu, jeśli została ustalona,
 • kryteria wyboru projektów,
 • termin rozstrzygnięcia konkursu,
 • wzór wniosku o dofinansowanie projektu,
 • termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektu,
 • wzór umowy o dofinansowanie projektu,
 • informację o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy