Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

W tym miejscu znajdziesz informacje o dokumentach niezbędnych przy realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich.

Na każdym etapie, począwszy od starania się o wsparcie unijne, a skończywszy na rozliczeniu/zamknięciu projektu, będziesz korzystać ze wzorów dokumentów takich jak: wzór wniosku o dofinansowanie, wzór umowy czy wzór wniosku o płatność. Pamiętaj, że dokumenty mogą różnić się w zależności od konkursu, w którym bierzesz udział. Istotne jest, aby korzystać z ich aktualnych wersji.  

W każdym ogłoszeniu o naborze wniosków znajdziesz niezbędne wzory dokumentów. Stanowią one załączniki do regulaminu konkursu. Zobacz ogłoszenia naborów wniosków.

Dla wybranych działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego zostały przygotowane ogólne wzory dokumentów.

Wniosek o dofinansowanie

Jednym z podstawowych dokumentów, które są wymagane przy ubieganiu się o wsparcie, jest wniosek o dofinansowanie.

We wniosku o dofinansowanie musisz dowieść, że Twój projekt spełnia wszystkie warunki określone w regulaminie konkursu i wpisuje się w cele programu. Wnioski składa się w ściśle określonych terminach wskazanych w ogłoszeniu o konkursie.

We wniosku o dofinansowanie muszą się znaleźć następujące informacje:

 • ogólne informacje o projekcie (m.in. program/priorytet/działanie/poddziałanie, tytuł i opis projektu, wartość i rodzaj projektu),
 • miejsce i termin realizacji,
 • kategoria projektu (m.in. zakres interwencji, forma finansowania, rodzaj działalności gospodarczej),
 • informacje o wnioskodawcy (m.in. NIP, nazwa, dane teleadresowe, forma prawna),
 • kwestie finansowe (m.in. budżet projektu, źródła jego finansowania).

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik do regulaminu konkursu. Wnioski musisz składać w wersji papierowej i za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego.

Pamiętaj także o załącznikach do wniosku o dofinansowanie. Wykaz wymaganych dokumentów oraz, w razie potrzeby, ich wzory znajdziesz w dokumentacji konkursowej.

Umowa o dofinansowanie

Jeżeli w wyniku oceny Twój wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, zostanie z Tobą zawarta umowa o dofinansowanie. 

Określa ona zasady, na jakich przyznano Ci środki oraz podstawowe obowiązki związane z realizacją projektu i jego rozliczeniem. Przed podpisaniem umowy musisz zgromadzić wymagane załączniki. Najczęściej wymagane są: aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach podatków i składek ZUS, zaświadczenie o niekaralności, a także dokumenty specyficzne dla twojego projektu. 

W umowie o dofinansowanie znajdują się takie informacje jak:

 • ogólne informacje (m.in. identyfikacja projektu, program/priorytet/działanie/poddziałanie, nazwa instytucji zawierającej umowę i odpowiedzialnej za sprawdzanie wniosków o płatność, termin realizacji, kwestie finansowe),
 • informacje o beneficjencie (m.in. NIP, nazwa, dane teleadresowe, forma prawna, numer rachunku bankowego),
 • zasady przekazywania środków unijnych (m.in. terminy przekazania, poziom dofinansowania, warunki otrzymania transzy, określenie zaliczkowania bądź refundacji wydatków),
 • zasady rozliczania projektu,
 • obowiązki beneficjenta (m.in. obowiązki informacyjno-promocyjne, sprawozdawczość w projekcie, zachowanie zasady konkurencyjności, ochrona danych osobowych, itp.)
 • zasady monitorowania i kontroli projektu,
 • warunki rozwiązania umowy o dofinansowanie.

Wzór umowy o dofinansowanie - tak jak wzór wniosku - stanowi każdorazowo załącznik do regulaminu konkursu. 

Załącznikiem do umowy jest treść wniosku o dofinansowanie, który złożyłeś w ramach konkursu.

Wniosek o płatność

Środki z Funduszy Europejskich wypłacane są na podstawie wniosków o płatność. We wniosku o płatność musisz wskazać okres, za który się rozliczasz oraz uzupełnić informacje o wydatkach, refundacjach/zaliczkach, kategoriach kosztów, wpisać źródła finansowania wydatków, przedstawić zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki oraz wskazać wartości wskaźników osiągnięte dla danego okresu sprawozdawczego. Wnioski o płatność są podstawą do wypłaty przyznanej dotacji w formie zaliczki, refundacji częściowej lub całkowitej. 

Po zakończeniu projektu w terminie określonym w umowie o dofinansowanie jesteś zobowiązany złożyć wniosek o płatność końcową.  Na tym etapie następuje ostateczne rozliczenie projektu, weryfikowane jest m.in. to czy wszystkie koszty zostały prawidłowo poniesione.

Wnioski o płatność są składane za pomocą Centralnego systemu teleinformatycznego Przejdź do serwisu zewnętrznego

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogram naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektu. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Zobacz ogłoszenia naborów wniosków Zobacz wyniki naborów wniosków

O dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 może wnioskować każdy, z wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli osób prywatnych. W zależności jednak od specyfiki projektu, określane są warunki, które musi spełnić jego przyszły realizator.

Osoby prywatne mogą natomiast korzystać ze wsparcia w sposób pośredni – biorąc udział w realizowanych projektach, np. uczestnicząc w szkoleniach, czy też otrzymując grant lub pożyczkę na założenie firmy.

Do poszczególnych Działań realizowanych w ramach Programu przypisane są określone typy beneficjentów. Źródłem tych informacji jest Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego tzw. SZOOP.

W Regionalnym Programie Województwa Podkarpackiego przewiduje się dofinansowanie zróżnicowanych projektów – począwszy od budowy dróg, przez wsparcie rozwoju przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, aż po działania dopasowujące kompetencje osób poszukujących pracy do potrzeb pracodawców czy pomoc młodym mamom w powrocie do aktywności zawodowej.

Dofinansowanie można dostać między innymi na:

 • projekty B+R przedsiębiorstw, w tym również na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego
 • podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez dofinansowanie projektów inwestycyjnych ukierunkowanych na wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu albo usługi
 • projekty związane z rozszerzeniem zakresu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną tj.: e-zdrowie, e-administracja, e-kultura, e-turystyka
 • zwiększenie ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
 • projekty sprzyjające ochronie środowiska i dziedzictwa kulturowego, jak również te zwiększające odporność na zagrożenia takie jak powódź czy pożary
 • kursy, szkolenia czy studia podyplomowe, dające szansę na podniesienie kwalifikacji zawodowych i, co za tym idzie, awans lub znalezienie pracy
 • tworzenie i rozwój podmiotów zapewniających opiekę nad dziećmi, np. przedszkoli czy żłobków

W celu zakwalifikowania projektów do dofinansowania w trybie konkursowym Instytucja Zarzadzająca lub Pośrednicząca RPO WP ogłasza, zgodnie z harmonogramem konkursów, nabór wniosków o dofinansowanie projektów na stronie internetowej wraz z Regulaminem konkursu i z załącznikami.

Pomiędzy datą otwarcia a datą zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie projektów zachowany jest co najmniej 30 - dniowy termin.

Ogłoszenie o konkursie wraz z Regulaminem konkursu zawiera również następujące informacje:

 • rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu,
 • rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie,
 • kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów,
 • poziom dofinansowania projektów,
 • maksymalną kwotę dofinansowania projektu, jeśli została ustalona,
 • kryteria wyboru projektów,
 • termin rozstrzygnięcia konkursu,
 • wzór wniosku o dofinansowanie projektu,
 • termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektu,
 • wzór umowy o dofinansowanie projektu,
 • informację o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

Wypełnianie samego wniosku wygląda podobnie dla wszystkich projektów.

Wzory wniosków oraz formularze wymaganych załączników dostępne są na stronie internetowej RPO w zakładce pobierz wzory dokumentów oraz na stronie ogłoszenia o naborze.  Znaleźć tam można również szczegółowe wytyczne do wypełniania wniosków i załączników.

Ważne jest wypełnienie wszystkich rubryk, dopilnowanie poprawności obliczeń, przygotowanie wymaganych załączników w wymaganej formie i liczbie itp. Tego typu kwestie stanowią przedmiot oceny formalnej. Wypełniony wniosek należy dostarczyć w wyznaczonym terminie do instytucji wskazanej w regulaminie danego konkursu.

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie beneficjent zobowiązany jest do realizacji projektu zgodnie z przedstawionym harmonogramem i budżetem. W trakcie realizacji szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie zasady konkurencyjności, a więc postępowanie zgodnie z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.

Koszty ponoszone w ramach projektu muszą być zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 a w przypadku projektów realizaownych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego również z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR). Dokument ten reguluje kwestie dotyczące kwalifikowalności wydatków ze środków EFRR w ramach RPO WP 2014-2020 oraz doprecyzowuje i uzupełnia warunki i procedury określone w wytycznych horyzontalnych opublikowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Beneficjent powinien również pamiętać o właściwej promocji projektu, a w szczególności o informowaniu ogółu społeczeństwa o źródłach jego finansowania.

Informacje o obowiązkach w tym zakresie znajduja się w zakładce Weź udział w promocji programu - Zasady promocji i oznakowania projektów

 

Wsparcie z RPO WP nie zawsze oznacza otrzymanie bezzwrotnej dotacji na realizację Twojego projektu. Może ono również przybrać inną formę, w tym najczęściej:

 • pożyczki lub poręczenia udzielanych na preferencyjnych warunkach;

 • pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • bonu na innowacje ukierunkowanego na zwiększenie aktywności innowacyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • szkoleń, stypendiów, staży oraz innych form wsparcia ułatwiających podejmowanie zatrudnienia osobom z problemami na rynku pracy

Zidentyfikuj potrzeby

Czy masz już plan, na realizację którego potrzebujesz unijnych pieniędzy? Pamiętaj, wertowanie opisów programów w celu znalezienia inspiracji nie jest dobrym pomysłem. Doświadczenia z realizacji wcześniejszych projektów pokazują, że największe szanse na sukces mają przedsięwzięcia wynikające z konkretnych potrzeb beneficjenta, wpisujące się w jego działalność, bazujące na jego wiedzy i doświadczeniu.

Znajdź właściwe źródło finansowania

Po określeniu swoich potrzeb poszukaj źródła ich finansowania. W latach 2014-20 Fundusze Europejskie będą przyznawane beneficjentom nie tylko z Regionalnego Programu dla województwa podkarpackiego, ale również z pięciu krajowych programów: Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Polska Cyfrowa, Wiedza Edukacja Rozwój i Polska Wschodnia.

Dodatkowo projekty realizowane z partnerem zagranicznym mogą być dofinansowane z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Ponadto na obszarach wiejskich wsparcie można otrzymać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a jeżeli przedsięwzięcie dotyczy rybołówstwa z Programu Rybactwo i Morze.

Pamiętaj, że Fundusze Europejskie to nie tylko dotacje. Na realizację Twojego projektu możesz uzyskać pożyczkę lub kredyt z Funduszy Europejskich, udostępniane na korzystnych warunkach. Możliwe jest także korzystanie z innych instrumentów, np. funduszy kapitałowych czy poręczeń, których otrzymywanie także ułatwiają Fundusze Europejskie.

We wstępnym określeniu programu odpowiedniego dla Twoich potrzeb pomocna będzie wyszukiwarka dotacji ext link. Odpowiadając na kilka pytań dotyczących reprezentowanego przez Ciebie podmiotu, miejsca realizacji projektu i jego dziedziny, dowiesz się, z którego programu prawdopodobnie będziesz mógł się ubiegać o pomoc unijną. Możesz również udać się do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich gdzie konsultant udzieli Ci bezpłatnej porady na temat możliwych źródeł finansowania. Najlepszym wyborem będzie punkt zlokalizowany w miejscowości najbliższej realizacji Twojego projektu – jego adres i numer telefonu znajdziesz na w zakładce dotyczącej Punktów ext link.

Myśl projektowo

Z Funduszy Europejskich nie wspiera się działalności bieżącej, ale konkretne projekty. Zgodnie z definicją, projekt jest złożonym działaniem o charakterze jednorazowym, podejmowanym dla osiągnięcia z góry określonych celów. Każdy projekt musi mieć szczegółowo określone terminy realizacji nie tylko całości, ale każdego wykonywanego w nim zadania.

Przeanalizuj zatem formularze wniosków i dokumenty dla ubiegających się o wsparcie i instrukcje ich wypełniania. Wzory wniosków i biznesplanów opracowano w taki sposób, by pomóc zaprezentować realizację Twoich potrzeb w ujęciu projektowym.

Zapoznaj się z opisem programu, który został zidentyfikowany jako możliwe źródło finansowania oraz innymi szczegółowymi dokumentami. Upewnij się, że Twój projekt spełnia wszystkie warunki, wpisuje się w cele Programu i postaraj się dowieść tego we wniosku o dofinansowanie.

Poznaj obowiązki związane z realizacją projektu objętych wsparciem z Funduszy Europejskich – ponieważ będziesz wykorzystywał pieniądze publiczne, konieczne jest prowadzenie szczegółowej dokumentacji i przestrzeganie procedur określonych dla wybranego rodzaju wsparcia.

Śledź harmonogramy naborów wniosków

Wnioski o wsparcie z Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 składa się w ściśle określonych terminach, biorąc udział w konkursach naborów wniosków. Ich harmonogramy publikowane są pod koniec każdego roku. Znajdziesz je w zakładce Znajdź dofinasowanie. Po ogłoszeniu naboru przez właściwą instytucję zweryfikuj jeszcze raz swój projekt i dostosuj jego szczegóły do wymagań konkretnego konkursu. Pomogą Ci w tym regulamin konkursu i karta oceny projektu pokazująca, na co będzie zwracała uwagę komisja przyznająca wsparcie.

Podpisanie umowy

Jeżeli na realizację Twojego projektu przyznana zostanie dotacja, będziesz mógł śmiało stwierdzić, że dotarłeś właśnie na linię... STARTU. Formalnym przypieczętowaniem decyzji o przyznanym Ci wsparciu jest umowa. Określa ona zasady, na jakich przyznano Ci środki oraz podstawowe obowiązki związane z realizacją projektu i jego rozliczeniem. Przed podpisaniem umowy musisz zgromadzić wymagane załączniki. W przypadku przedsiębiorców najczęściej wymagane są: aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach podatków i składek ZUS, oświadczenie o niekaralności a także dokumenty specyficzne dla Twojego projektu. Zanim podpiszesz umowę, musisz też zaktualizować harmonogram realizacji Twojego projektu.

Realizuj projekt

Teraz czeka Cię najtrudniejszy etap, czyli realizacja i rozliczenie projektu. Projekt musisz realizować zgodnie z założeniami przedstawionymi we wniosku, oraz przestrzegając podstawowych obowiązków beneficjenta. Błędy na tym etapie mogą wiązać się z utratą części, a nawet całości uzyskanego wsparcia. Twoim partnerem w procesie realizacji i rozliczeń będzie instytucja, która odpowiada za udzielenie wsparcia i podpisanie z Tobą umowy o dofinansowanie.

Zamknięcie i rozliczenie projektu rozpoczyna okres jego trwałości – to czas, w którym musisz utrzymać zakładane efekty projektu, np. zakupione maszyny i urządzenia, poziom zatrudnienia itp. Długość okresu trwałości zależy od tego, jaki podmiot reprezentujesz. Dla przykładu jeżeli jest to mikro, mała lub średnia firma wynosi on 3 lata. W pozostałych przypadkach jest to 5 lat.

Obowiązujące wytyczne  

Poniższy zbiór zawiera obowiązujące dokumenty pomocne dla potencjalnych wnioskodawców/beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Zbiór ten będzie na bieżąco aktualizowany i rozszerzany o nowe dokumenty odnoszące się do naborów i realizacji RPO.

03 zobacz ogloszeniaPrzejrzyj publikowane ogłoszenia o naborach, sprawdź status swojego wniosku i wyniki naborów.

04 realizuje projekPobierz wzory wniosków i umów potrzebne przy ubieganiu się o dotacje i rozliczaniu projektu.

Skorzystaj z wyszukiwarki dotacji ext-link, która pomoże Ci znaleźć interesujące Cię dofinansowanie i ogłoszenie o naborze.

Mechanizm, który pomoże Ci określić, czy jesteś wśród grona instytucji i osób które mogą skorzystać z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Aby zapoznać się z możliwością uzyskania wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego zachęcamy do zapoznania się z aktualnym Harmonogramem naborów wniosków

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS