Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Wyniki Naboru

 • Poddziałanie 6.4.1 Przedszkola - konkurs nr RPPK.06.04.01-IZ.00-18-001/15 - zobacz wyniki konkursu
 • Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ - konkurs nr RPPK.06.04.02-IZ.00-18-001/15 - zobacz wyniki konkursu
 • Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne,  konkurs nr RPPK.06.04.03-IZ.00-18-001/15 - zobacz wyniki konkursu

Poddziałanie 6.4.1 Przedszkola
Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ
Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne

Nr naboru: 

nr RPPK.06.04.01-IZ.00-18-001/15
nr RPPK.06.04.02-IZ.00-18-001/15
nr RPPK.06.04.03-IZ.00-18-001/15

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna

Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie 6.4.1 Przedszkola
Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ
Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne

Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu

Wnioski przyjmowane będą od dnia 28 grudnia 2015 r. do dnia 12 stycznia 2016 r.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się termin dostarczenia wersji papierowej wniosku do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego (data stempla Sekretariatu Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego) lub w przypadku dostarczenia pocztą na adres: 35 – 010 Rzeszów, Aleja Cieplińskiego 4 – datę stempla Kancelarii Ogólnej.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

II /III Kwartał 2016 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie wypełnij w formie elektronicznej za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego 2014  https://gw.podkarpackie.pl

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – Aleja Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesyłać pocztą kurierską lub listem poleconym na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, Aleja Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów.

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

Regulamin konkursu udostępniony został na stronie www.rpo.podkarpackie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskichwww.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Poddziałanie 6.4.1 - Budowa, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejących obiektów wyłącznie dotyczących przedszkoli. Jako element szerszego projektu dopuszcza się: zakup niezbędnego wyposażenia, place zabaw.

Budowa nowej infrastruktury będzie możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji konieczne jest:

 • przedstawienie analizy potrzeb,
 • udokumentowanie braku możliwości wykorzystania/adaptacji obecnie istniejącej infrastruktury na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego,
 • wykazanie, iż zaproponowane rozwiązanie stanowi element strategicznego podejścia do obszaru edukacji przedszkolnej na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem trendów demograficznych.

Poddziałanie 6.4.2 - Budowa, przebudowa, nadbudowa i/lub zakup wyposażenia infrastruktury dydaktycznej szkół zawodowych, placówek kształcenia ustawicznego w szczególności dla laboratoriów, pracowni i warsztatów. Jako element szerszego projektu dopuszcza się infrastrukturę towarzyszącą tj. bursy, internaty, stołówki.

Budowa nowej infrastruktury oraz rozbudowa będzie możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji konieczne jest:

 • przedstawienie analizy potrzeb,
 • udokumentowanie braku możliwości wykorzystania/adaptacji obecnie istniejącej infrastruktury.

Poddziałanie 6.4.3 - Budowa, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa infrastruktury dydaktycznej, w tym obiektów służących wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów, o ile służą zajęciom dydaktycznym i/lub wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne dla pracowni w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i specjalnych, prowadzących kształcenie ogólne.

Budowa nowej infrastruktury oraz rozbudowa będzie możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji konieczne jest:

 • przedstawienie analizy potrzeb,
 • udokumentowanie braku możliwości wykorzystania/adaptacji obecnie istniejącej infrastruktury.

Dla wszystkich poddziałań: Wspierane inwestycje powinny być zaprojektowane zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania (wytworzona w ramach projektu infrastruktura zwiększy dostępność i wyeliminuje bariery dla osób niepełnosprawnych).

W niniejszym konkursie nie przewiduje się dofinansowania na projekty dotyczące infrastruktury Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych – projekty w tym zakresie identyfikowane będą w trybie pozakonkursowym.

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki tworzące system oświaty
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załączniku nr 7 i 8 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

107 399 415 PLN

W tym:

Poddziałanie 6.4.1 Przedszkola – 22 846 385 PLN

Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ – 59 470 627 PLN

Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne – 25 082 403 PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektów, jako procent wydatków kwalifikowanych objętych dofinansowaniem w ramach działania:

 • Projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 85% kosztów kwalifikowanych
 • Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014 – 2020, Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, pkt. 24.

Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu dla poszczególnych poddziałań wynosi odpowiednio:

Poddziałanie 6.4.1 Przedszkola – 1 000 000 PLN

Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ – 3 000 000 PLN

Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne – 1 000 000 PLN

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych dla poszczególnych poddziałań wynosi odpowiednio:

Poddziałanie 6.4.1 Przedszkola – 200 000 PLN

Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ – 200 000 PLN

Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne – 200 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Zakres dokumentacji do złożenia do ogłoszonego naboru określa:

Regulamin konkursu (PDF, 388KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II – VI osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. (PDF, 666KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.(PDF, 1.6 MB)
 3. Instrukcja wypełniania Części środowiskowej wniosku o dofinansowanie (3.1) oraz lista sprawdzająca OOŚ (3.2). (ZIP,
 4. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie.(ZIP, 1.0 MB)
 5. Instrukcja do opracowania studium wykonalności – infrastruktura edukacyjna.(PDF, 1.8 MB)
 6. Lista wskaźników na poziomie projektu dla:
  6.1 Poddziałania 6.4.1 Przedszkola (PDF, 420 KB)
  6.2 Poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ (PDF, 420 KB)
  6.3 Poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne (PDF, 421 KB)
 7. Dokumenty dotyczące oceny formalnejdla działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna:
  7.1Kryteria formalne wyboru projektów dla poddziałania 6.4.1 Przedszkola, (DOC, 211 KB)
  7.2Kryteria formalne wyboru projektów dla poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ (typ 1), (DOC, 211 KB)
  7.3Kryteria formalne wyboru projektów dla poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne, (DOC, 211 KB)
  7.4Wzór listy sprawdzającej oceny formalnej wniosku. (DOC, 228 KB)
 8. Dokumenty dotyczące oceny merytorycznej dla działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna:
  8.1  Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 6.4.1 Przedszkola, (DOC, 184 KB)
  8.2 Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ (typ 1), (DOC, 218 KB)
  8.3 Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne, (DOC, 180 KB)
  8.4 Wzór karty oceny merytorycznej dla poddziałania 6.4.1 Przedszkola, (DOC, 174 KB)
  8.5 Wzór karty oceny merytorycznej dla poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ (typ 1), (DOC, 185KB)
  8.6 Wzór karty oceny merytorycznej dla poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne (DOC, 185 KB)
 9. Wzór umowy/porozumienia/decyzji: (ZIP, 23.2 MB)
  9.1 Wzór umowy o dofinansowanie projektu,
  9.2 Wzór porozumienia o dofinansowaniu projektu,
  9.3 Wzór decyzji o realizacji projektu własnego.

Regulamin konkursu (PDF, 388KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II – VI osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. (PDF, 666KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.(PDF, 1.6 MB)
 3. Instrukcja wypełniania Części środowiskowej wniosku o dofinansowanie (3.1) oraz lista sprawdzająca OOŚ (3.2). (ZIP,
 4. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie.(ZIP, 1.0 MB)
 5. Instrukcja do opracowania studium wykonalności – infrastruktura edukacyjna.(PDF, 1.8 MB)
 6. Lista wskaźników na poziomie projektu dla:
  6.1 Poddziałania 6.4.1 Przedszkola (PDF, 420 KB)
  6.2 Poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ (PDF, 420 KB)
  6.3 Poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne (PDF, 421 KB)
 7. Dokumenty dotyczące oceny formalnejdla działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna:
  7.1Kryteria formalne wyboru projektów dla poddziałania 6.4.1 Przedszkola, (DOC, 211 KB)
  7.2Kryteria formalne wyboru projektów dla poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ (typ 1), (DOC, 211 KB)
  7.3Kryteria formalne wyboru projektów dla poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne, (DOC, 211 KB)
  7.4Wzór listy sprawdzającej oceny formalnej wniosku. (DOC, 228 KB)
 8. Dokumenty dotyczące oceny merytorycznej dla działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna:
  8.1  Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 6.4.1 Przedszkola, (DOC, 184 KB)
  8.2 Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ (typ 1), (DOC, 218 KB)
  8.3 Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne, (DOC, 180 KB)
  8.4 Wzór karty oceny merytorycznej dla poddziałania 6.4.1 Przedszkola, (DOC, 174 KB)
  8.5 Wzór karty oceny merytorycznej dla poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ (typ 1), (DOC, 185KB)
  8.6 Wzór karty oceny merytorycznej dla poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne (DOC, 185 KB)
 9. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. (ZIP, 638 KB)
 10. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE – (tzw. Taryfikator). (PDF, 229 KB)
 11. Wzór umowy/porozumienia/decyzji: (ZIP, 23.2 MB)
  11.1 Wzór umowy o dofinansowanie projektu,
  11.2 Wzór porozumienia o dofinansowaniu projektu,
  11.3 Wzór decyzji o realizacji projektu własnego.
 12. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR). (PDF, 1.1 MB)

 

Inne ważne informacje

 • Realizacja zgłoszonych do  konkursu projektów w ramach ww. poddziałań powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie: do końca marca 2018 r.
 • Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie w Konkursie. Środki odwoławcze zostały określone w § 16 Regulaminu konkursu – „Procedura odwoławcza”.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków dla działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków dla poddziałania 6.4.1 Przedszkola

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków dla poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków dla poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne

 

Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu udzielają:

 1.  Pan Mariusz Pilch, tel. 17 747 66 49
 2.  Pani Elżbieta Zielińska, tel. 17 747 65 44

Informacji w zakresie kwestii środowiskowych udziela:

 1. Pani Barbara Małkowska, tel. 17 747 69 29,
 2. Pani Barbara Zielenkiewicz, tel. 17 747 69 24,
 3. Pani Iwona Pieczko, tel. 17 747 63 31,
 4. Pani Dominika Babiarz, tel. 17 747 63 31.

Ponadto informacje dotyczące konkursu można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich  al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec
  tel. 798 771 414 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno 
  tel.: 798 771 192 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl tel.: 16 678 56 32  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku Rynek 18, 38-500 Sanok
  tel.: 798 771 215 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg tel.: 15 823 61 46; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumenty i informacje niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie (ZIP, 1.79 MB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS